Cere oferta Cere oferte
Vacante

CONTRACT comercializare pachete servicii călătorie - PRESTIGE

CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII DE CALĂTORIE
Nr. din data de 


Încheiat astăzi, , între:

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Societatea PRESTIGE TOURS GLOBAL S.R.L., persoană juridică de drept român, având sediul social social în București, Str.Inginer Zablovschi nr. 91, Sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/12449/2018, C.U.I. 39815271, titulară a Licenței de Turism nr. 707, telefon 021-7947793 e-mail: office@prestigetours.ro reprezentată legal prin Dl. Mustafa KADIROGLU, în calitate de Administrator, în calitate de Agenție organizatoare/Organizator,
prin mandatar, Societatea SC EXIMTUR SRL, persoană juridică de drept român, având sediul social în Cluj Napoca, Str. Nichita Stanescu nr.16,  înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/1029/1993, C.U.I. RO3553943, titulară  a  Licenței  de Turism nr. 213, reprezentată legal de  către Dl/Dna.Lucia Nora Morariu, în calitate de Administrator,  telefon  0364803888, e-mail travel@eximtur.ro , pentru Agenția Eximtur SRL, reprezentată prin , în baza Contractului de  Mandat  cu  reprezentare  nr. 186 din  data  de 10.05.2019,   valabil   până   la data  de  - nedeterminat, în calitate de Agenție Intermediară/Intermediar,

și

2. Călătorul/Reprezentantului Călătorului , domiciliat în
  , CNP , Telefon , E- mail .

Au convenit încheierea prezentului Contract, în conformitate cu Ordinul Ministrului Turismului nr.
1387/2015 și Ordonanța nr. 2/2018, având următoarele clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenția organizatoare prin Agenția intermediară, care acționează în numele și pe seama Organizatorului, a pachetului de servicii de călătorie înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract și eliberarea documentelor de plată și călătorie.
Pachetul de servicii de călătorie este organizat de către PRESTIGE TOURS GLOBAL SRL în calitate de Agenție organizatoare;
Pachetul de servicii de călătorie este vândut de către SRL, în calitate de Agenție intermediară, în numele și pe seama Agenției organizatoare;

Art. 2. Servicii contractate / numar de persoane/ nume si prenume beneficiari:Statusul rezervării / comenzii în momentul încheierii contractului (confirmată, neconfirmată - în curs de confirmare):În cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport etc), agenția organizatoare va oferi călătorului prin
Agenția intermediară, o variantă alternativă sau va returna integral avansul.
 
III. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

Art. 3. Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situații:
a) în momentul semnării lui de către călător sau prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii de călătorie, inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice;
b) în momentul în care călătorul primește confirmarea scrisă a rezervării de la Agenția organizatoare, prin Intermediar, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă. Este responsabilitatea agenției organizatoare de a informa prin Intermediar călătorul, prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.), dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii de călătorie, Agenția organizatoare, prin Interemdiar, poate solicita un avans de până la % din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care călătorul solicită serviciile.

Art. 4. În cazul în care conținutul bonului de comandă diferă de conținutul confirmării călătoriei primite în scris de la Agenția organizatoare, prin Intermediar, sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, călătorul poate considera că serviciul de călătorie nu a fost rezervat și are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite.

Art. 6. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziția călătorului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul agenției organizatoare/intermediare sau alte mijloace de comunicare electronică (e-mail, fax, etc.), obligația de informare a călătorului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informații în oricare dintre documentele de călătorie furnizate de Agenția organizatoare sau documentele fiscale furnizate de Agenția intermediară, nefiind necesară încheierea în forma scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, respectiv dacă contractul prezentat călătorului în modalitățile prevăzute mai sus, conține informațiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 republicată privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie. Informațiile și fotografiile prezentate în cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare prezintă și ilustrează stilul hotelului, caracteristicile generale ale camerelor, imaginile fiind orientative și au caracter informativ. Camera primită de călător poate să nu corespundă în toate cazurile cu fotografia din cataloage, oferte speciale, site-uri, materiale publicitare.

Art. 7. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii
de călătorie înscris în documentele de călătorie.

IV. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

Art. 8. Prețul contractului este de și se compune din costul serviciilor de călătorie efective, comisionul Agenției și TVA. Dacă prețul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă, alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziția călătorului, site-ul Agenției organizatoare sau Agenției intermediare, alte mijloace de comunicare electronică și sau pe factură.

Art. 9. Modalități de plată a prețului:
9.1. La încheierea contractului se percepe un avans de % din prețul stabilit sau, după caz, plata integrală a contravalorii pachetului de servicii de călătorie.
9.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face
astfel:
 
a) pentru serviciile de călătorie care necesită confirmare din partea Agenției organizatoare, conform termenelor de plată comunicate de Agenția organizatoare, prin Intermediar, în scris prin bonul de comandă sau alte mijloace de comunicare;
b) pentru serviciile de călătorie care nu necesită confirmare din partea Agenției organizatoare, după cum urmează:
  .

Art. 10. Plata serviciilor de călătorie externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, în valută specificată în contract sau în RON la cursul de referință al BNR din ziua emiterii facturii.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AGENȚIEI

Art. 11. În cazul modificării uneia dintre prevederile esențiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unității de cazare, Agenția organizatoare, prin Intermediar, are obligația de a informa călătorul cu cel puțin 20 zile înainte de data începerii călătoriei.

Art. 12. În cazul achiziționării unui pachet de servicii de călătorie având în componență și asigurarea transportului pe cale aeriană, Transportatorul Aerian, fără a cere acordul agenției organizatoare sau intermediare, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenția organizatoare/intermediara nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul de călătorie. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste călătorii conform Regulamentului Parlamentului European nr. 261/2004 implementat prin H.G. nr. 1912/2006. Orice problemă privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intră sub componența și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator.

Art. 13. În cazul achiziționării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica din motive ce țin de siguranța navigării, numărul cabinei și locația acesteia pe punți (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupă sau spre prova, etc.) dar cu o cabină de aceeași categorie ca cea rezervată inițial, caz în care călătorul nu va fi despăgubit în nici un mod având în vedere că este vorba de același tip de cabină ca și cel rezervat. Alterior, destul de frecvent și prin simetrie, linia de croazieră poate modifica categoria cabinei cu o cabină superioară ca și cea rezervată inițial (cabina exterioară/balcon în loc de cabină interioră, suită în loc de balcon, etc.) operație denumită upgrade, caz în care călătorul trebuie să plătească diferența de categorie, fiind un bonus din partea liniei.

Art. 14. Agenția organizatoare poate modifica prețul contractului, în sensul majorării sau micșorării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micșorărilor de preț ale contractului și numai dacă modificarea are loc ca urmare a schimbărilor legate de:
a) prețul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanților sau al altor surse de
energie;
b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de păți terțe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele de călătorie, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi și aeroporturi;
c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.

Art. 15. Indiferent de valoarea sa, o creștere de preț este posibilă numai dacă agenția organizatoare, prin Intermediar, trimite călătorului o notificare clară și inteligibilă privind această creștere însoțită de o justificare a creșterii respective și de un calcul, pe un suport durabil, cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea executării pachetului de servicii de călătorie. Prețurile stabilite în contract nu pot fi majorate în niciun caz în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.
 
Art. 16. În situația reducerii costurilor prevăzute la art. 14, lit. a) – c), după încheierea contractului, însă anterior începerii executării pachetului de servicii de călătorie, călătorul are dreptul la o reducere de preț corespunzătoare scăderii costurilor.
Art. 17. Agenția organizatoare este răspunzătoare de executarea serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, indiferent dacă aceste servicii urmează să fie furnizate de agenția organizatoare sau alți furnizori/prestatori de servicii, cu excepția următoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează călătorului;
b) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenția organizatoare, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparații pe drumurile publice, neîndeplinirea grupului minim urmare a unor renunțări de ultimă oră sau a neobținerii vizelor de către toți participanții. Agenția organizatoare nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate călătorului ca urmare a întârzierii curselor (inclusiv charter) a pierderii de bagaje și a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice.
c) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unui terț care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligațiilor au un caracter imprevizibil și inevitabil.

Art. 18. Agenția organizatoare are obligația să furnizeze, prin Agenția intermediară, în scris călătorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice (e-mail, fax, sms, etc.) cu 3 zile înainte de data plecării, următoarele informații:
a) orarele, locurile escalelor și legăturile, precum și, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de călător în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon și de fax, adrese e-mail ale reprezentanței locale a organizatorului ori, în lipsa acesteia , un număr de apel de urgența care să îi permită contractarea organizatorului și/sau a intermediarului;
c) pentru călătoriile minorilor neînsoțiți de părinți, informații care să permită părinților stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.
d) obligațiile călătorului prevăzute la pct. VI din prezentul contract.

Art. 19. Agenția organizatoare, direct sau prin Intermediar, acordă asistență adecvată fără întârzieri nejustificate călătorului aflat în dificultate, în cazul situațiilor de forță majoră sau a unui eveniment pe care nici agenția organizatoare și nici agenția intermediară, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita, în special cu privire la:
a) furnizarea de informații corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autoritățile locale și asistență consulară;
b) efectuarea comunicărilor la distanță și sprijinirea călătorului în găsirea unor servicii de călătorie alternative.

Art. 20. Agenția organizatoare, direct sau prin Intermediar, are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistență în cazul în care călătorul este cel care a provocat situația de dificultate în mod intenționat sau din propria neglijență. Comisionul nu depășește în niciun caz costurile efective suportate de către Agenția organizatoare sau Agenția intermediară.

Art. 21. În cazul în care, după începerea călătoriei, o parte importantă din serviciile de călătorie prevăzute în contract nu este realizată sau Agenția organizatoare constată că nu le putea realiza, aceasta este obligată:
 
a) să ofere călătorului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea prețului, respectiv serviciile de călătorie oferite să fie de aceeași calitate și cantitate;
b) să restituie călătorului sumele ce reprezintă diferența dintre serviciile de călătorie achitate
și cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice.
c) în cazul în care nu pot fi oferite călătorului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al călătorului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta și, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CĂLĂTORULUI

Art. 22. În cazul în care călătorul nu poate să participe la călătoria turistică independent de motivele care stau la baza imposibilității de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terțe persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile pachetului de servicii de călătorie contractat, cu obligația de a anunța în scris Agenția organizatoare, prin Intermediar, cu cel puțin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz, între călătorul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terța persoană (cesionarul) și agenția organizatoare (contractant cedat), prin Intermediar, urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de călătorie contractate și cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, după caz, fie cedentului, fie cesionarului, și niciodată agenției de turism (debitorului cedat). Călătorul care cedează pachetul său de servicii, precum și cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata prețului călătoriei și a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

Art. 23. În cazul sejururilor de odihnă și/sau de tratament cu locul de desfășurare în România, călătorul are obligația să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora 18:00 a zilei de intrare și se termină, de regulă, la ora 12:00 a zilei de ieșire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă și/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a călătorului.

Art. 24. În cazul în care prețurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 8%, indiferent din
motivele majorării, călătorul poate:
a) Să accepte modificarea propusă; sau
b) Să rezilieze contractul, fără a plăti vreo penalitate de reziliere.

Art. 25. În cazul în care reziliază prezetul contract, călătorul poate accepta un pachet de substituire, atunci acesta este oferit de Agenția organizatoare, prin Intermediar, dacă este posibil, de o calitate echivalentă sau superioară. Călătorul este obligat să comunice Agenției organizatoare, prin Intermediar, în termen de 5 zile de la primirea înștiințării prevăzute la art. 11 privind modificarea prevederilor esențiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, în cazul în care se aplică clauzele prevăzute la art. 17, lit. b) și c), hotărârea sa de a opta pentru:
a) Rezilierea/denunțarea unilaterală a contractului fără plata penalităților; sau
b) Acceptarea noilor condițiile ale contractului.

Art. 26. În cazul în care călătorul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condițiile art. 11, se consideră că toate modificările au fost acceptate și călătorul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.

Art. 27. În cazul în care călătorul reziliază/denunță unilateral contractul în temeiul art. 25, teza a II
– a sau Agenția organizatoare anulează călătoria înaintea datei de plecare, călătorul are dreptul:
a) Să accepte, la același preț, un alt pachet de servicii de călătorie de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenția organizatoare, prin Intermediar;
 
b) Să accepte un pachet de servicii de călătorie de calitate inferioară propus de Agenția organizatoare, prin Intermediar, cu rambursarea imediată a diferenței de preț, în sensul rambursării diferenței de preț dintre cele două pachete de servicii de călătorie, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;
c) Să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

Art. 28. În toate cazurile menționate la art. 27, călătorul are dreptul să solicite Agenției organizatoare și o despăgubire, al cărui cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părților sau în baza unei hotărâri judecătorești definitive pronunțate de o instanță de judecată competentă potrivit legii, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului inițial, cu excepția cazurilor în care:
a) anularea s-a făcut din cauza nerealizării numărului minim de persoane menționat în contract, iar Agenția organizatoare, prin Intermediar, a informat în scris călătorul cu cel puțin:
(i) 20 de zile înainte de începerea executării pachetului de servicii, în cazul călătoriilor care durează mai mult de șase zile;
(ii) 7 zile înainte de începerea executării pachetului de servicii, în cazul călătoriilor care durează mai puțin de șase zile;
(iii) 48 de ore înainte de începerea executării pachetului de servicii, în cazul călătoriilor care durează mai puțin de două zile.
b) anularea s-a datorat unui caz de forță majoră (circumstanțe imprevizibile, independente de voința celui care le invocă și ale căror consecințe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unității de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la art. 19 lit. b);
c) anularea s-a făcut din vina călătorului.

Art. 29. Călătorul are dreptul să rezilieze/denunțe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care încetarea îi este imputabilă este obligat să despăgubească Agenția organizatoare pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor pct. VII din prezentul contract, cu excepția cazurilor de forță majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul prețului pachetului de servicii contractat.

Art. 30. În cazul în care călătorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat inițial și achitat, responsabilitatea financiară a renunțării îi aparține. Agenția organizatoare va rezolva cerințele călătorului în limita posibilităților, eventualele diferențe de preț urmând a fi suportate de către călător. Dacă călătorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunțarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităților prevăzute la cap. VII la momentul respectiv și încheierea unui nou contract.

Art. 31. Călătorul este obligat să achite la recepția unității hoteliere taxa de stațiune, taxa de salubritate, precum și alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenție.

Art. 32. Călătorul este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere actele sale de identitate, precum și documentul de călătorie eliberat de Agenția organizatoare (voucher, bilet de odihnă și/sau de tratament etc.), prin Intermediar, în vederea acordării serviciilor de călătorie. În cazul în care călătorul beneficiază de bilete de odihnă și tratament, este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie și dovada plății contribuțiilor pentru asigurări sociale, la zi.

Art. 33. Călătorul ia la cunoștință că serviciile pe care le achiziționează fără ca acestea să facă parte din prezentul contract sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislația țării de destinație, iar agenția nu are nicio responsabilitate asupra prestațiilor în cauză.
 
Art. 34. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către călător a unor formalități suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situația în care numele călătorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenția organizatoare/intermediară recomandă și consultarea site-ului Poliției de Frontieră. În cazul în care călătorul nu își respectă obligația de a se informa cu privire la formalitățile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenției organizatoare/intermediare (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoțește sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenția organizatoare/intermediară este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilității efectuării călătoriei.

Art. 35. Călătorul are obligația de a contacta Agenția intermediară cu 24 de ore înainte de plecare
pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare, etc.).

Art. 36. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de călători, condițiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

Art. 37. Călătorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinației lor. Agenția organizatoare/intermediară nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de călător ca urmare a nerespectării acestui articol.

Art. 38. Călătorul are obligaţia să respecte locul, data și ora plecării atât la dus, cât și la întors, precum și locurile, datele și orele stabilite pe parcursul programului de călătorie contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către călător a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele vor fi suportate de către acesta.

Art. 39. În cazul în care călătorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii de călătorie refuză să se mai întoarcă în România și autoritățile din țara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, călătorul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli.

VII. RENUNȚĂRI, PENALIZĂRI, DESPĂGUBIRI

Art. 40. În cazul în care călătorul renunță din vina sa la pachetul de servicii de călătorie care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenției organizatoare penalizări după cum urmează:
a) %, dacă anularea se face cu mai  mult de de zile calendaristice înainte de data
plecării;
b) % dacă anularea se face  în intervalul - de zile calendaristice înainte de data
plecării;
c) % dacă anularea se face într-un interval mai mic de 16 zile calendaristice înainte de
data plecării (ori în ziua plecării)


Art. 41. În cazul în care călătorul care a contractat un pachet de servicii de călătorie cu Agenția organizatoare, prin Intermediar, și a achitat un avans, nu se prezinta în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se considera reziliat de drept, iar Agenția organizatoare are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul călătorului cu reținerea penalizărilor la art. 40.
 
Art. 42. Călătorul trebuie să depună în scris cererea de renunțare la pachetul de servicii de călătorie la Agenția intermediară la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunțare nu este luată în considerare.

Art. 43. Agenția organizatoare/intermediare nu răspunde în situații de grevă, conflicte politice și război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internațional, precum și în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situații care nu sunt imputabile niciunei părți se consideră situații de forță majoră și exonerează de răspundere Agenția organizatoare și sau intermediară.

Art. 44. Toate sumele menționate în prezentul capitol se vor reține de către Agenția intermediară, în numele și pe seama Agenției organizatoare, din avansul sau prețul total al pachetului de servicii de călătorie achitat de călător, fără a fi necesară intervenția instanțelor de judecată.

VIII. RECLAMAȚII

Art. 45. În cazul în care călătorul este nemulțumit de serviciile de călătorie primite, acesta are
obligația de a întocmi o sesizare în scris la fat  locului, clar și explicit, cu privire la deficiențele
constatate, legate de realizarea pachetului de servicii de călătorie contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agenției intermediare de servicii de călătorie, cât și/sau reprezentantului Agenției organizatoare:
Datele de contact ale Agenției intermediare pentru asistență:


Datele de contact ale Agenției organizatoare pentru asistență:
Telefon 0799.008.889
E-mail: office@prestigetours.ro

Art. 46. Atât Agenția intermediară, cât și Agenția organizatoare, vor acționa imediat pentru soluționarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluționată sau este soluționată parțial, călătorul va depune la sediul Agenției intermediare o reclamație în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenția organizatoare urmând ca, în termen de 30 de zile calendaristice, să comunice călătorului despăgubirile care i se cuvin, după caz.

Art. 47. Dacă oricare dintre serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu cerințele prezentului contract, Agenția organizatoare remediază neconformitatea, cu excepția unuia din următoarele cazuri:
a) Neconformitatea nu poate fi remediată;
b) Remedierea implică cheltuieli disproporționate, ținând cont de anvergura neconformității și de valoarea serviciilor de călătorie afectate.

Art. 48. În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanțial executarea pachetului, iar Agenția organizatoare a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către călător, acesta poate rezilia prezentul contract fără plata unor penalități și, după caz, poate să ceară reducerea prețului și/sau despăgubiri.

Art. 49. Călătorul ia act și acceptă interdicția de a face publicitate negativă Agenției organizatoare și/sau intermediare și serviciilor prestate de acestea, fără ca procedura de înregistrare și soluționare a reclamațiilor să fie îndeplinită. Nerespectarea acestei prevederi dă dreptul Agenției să solicite instanței despăgubiri corespunzătoare prejudiciului suferit.

Art. 50. Vor fi luate în considerare numai reclamații făcute în nume personal.
 
IX. ASIGURĂRI

Art. 51. Călătorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilității sau falimentului Agenției organizatoare, la Societatea de Asigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., cu sediul în Mun. Bucureşti, Aleea Alexandru, nr. 51, Sector 1, Polița de asigurare seria I nr. 58153, valabilă până la data de 05.12.2024, este afișată pe pagina web a agenției de turism
certificatele-noastre.

Art. 52. Condițiile în care călătorul va fi despăgubit de către societatea se asigurare sunt:
a) În cazul în care Agenția organizatoare nu efectuează repatrierea călătorului, acesta are obligația de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situație societatea de asigurare nu are obligația de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea călătorului în România, în condițiile poliței de asigurare încheiate între Agenția organizatoare și societatea de asigurare;
b) În cazul în care Calatorul solicită Agenției organizatoare contravaloarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenția organizatoare prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Călătorul are obligația să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Călătorul poate solicita Agenției organizatoare rambursarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii de călătorie sau de la data repatrierii;
c) Călătorul are obligația de a notifica societății de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenției organizatoare privind rambursarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la pct. b);
d) În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenția organizatoare, călătorie nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
e) În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, călătorul are obligația de a transmite societății de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoțită de documentele justificative.
Documentele justificative constau în principal în:
(i) contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie;
(ii) confirmările de primire precizate la art. 51
(iii) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanțe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de călător;
(iv) fotocopiile de pe documentele de transport și cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.
Societatea de asigurare are dreptul să solicite călătorului și alte documente justificative.
f) Despăgubirea nu poate depăși suma achitată de călător în contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie și nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
g) Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la călător.
h) În cazul în care, după plata despăgubirii, Agenția organizatoare plătește debitul către călător, acesta are obligația de a restitui asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenția organizatoare a sumelor reprezentând debitul.
i) Facultativ, călătorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistență care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinație ori a unei asigurări storno sau altor
 
tipuri de asigurări de călătorie. Agenția organizatoare recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalități de anulare. Călătorul se poate informa în agenții despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenția intermediară unde acesta a achiziționat pachetul de servicii de călătorie, dacă Agenția intermediară oferă acest tip de serviciu;
j) Agenția nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligațiilor stipulate în polițele de asigurare contractate prin intermediul Agenției, deoarece aceasta este doar intermediar între călător și asigurat.

X. PROCEDURA DE SOLUȚIONARE ALTERNATIVĂ A LITIGIILOR (“SAL”)

Art. 53. Soluționarea alternativă a litigiilor (”SAL”) reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se oferă posibilitatea de soluționare a litigiilor pe care le pot avea cu comercianții, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea unui produs sau serviciu.
Astfel, reclamațiile împotriva comercianților sunt prezentate voluntar de către consumatori, urmând a fi soluționate într-un mod independent, imparțial, transparent, rapid și echitabil.

Art. 54. Direcția de soluționare alternativă a litigiilor (Direcția SAL) din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (”ANPC”), are competența să soluționeze alternativ litigii naționale și transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări servicii încheiate cu un comerciant care desfășoară activităț în România, în sectoarele de activitate în care ANPC este competentă.

Art. 55. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, și legislația aplicabilă poate fi consultată aici - http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.

XI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 56. Contractul împreuna cu termenii și condițiile generale au fost încheiate în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 57. Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie se va face în conformitate cu termenii și condițiile generale și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2018.

Art. 58. Agenția intermediară/organizatoare recomandă încheierea unei asigurări storno pentru a acoperi eventualele penalități de anulare; călătorii se pot informa în agențiile intermediare despre cazurile acoperite de asigurarea storno. Asigurarea se va încheia și achita la momentul semnării contractului de comercializare a pachetului de servicii de călătorie și plata avansului pachetului, fiind valabilă de la data încheierii și până în ziua plecării.

Art. 59. Călătorul declară că a fost informat în mod expres de către Agenția intermediară, respectiv a luat cunoștință și este de acord cu POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL a Agenției organizatoare, în contextul intrării în vigoare a Regulamentului European privind protecția datelor nr. 679/2016 (“GDPR”). Prin semnarea contractului, călătorul declară în mod expres și este de acord inclusiv cu datele sale cu caracter personal să fie transferate către parteneri din țări terțe, respectiv din afara spațiului european sau din afara spațiului economic european, doar în scopul realizării obiectului prezentului Contract, respectiv în vederea achiziționării serviciilor de călătorie menționate Art. 1.

Art. 60. Călătorul declară că Agenția intermediară l-a informat complet cu privire la condițiile generale a Agenției organizatoare de Comercializare a pachetelor de servicii de călătorie în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea prezentului contract
 
sau prin acceptarea pachetelor de servicii de călătorie, inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin telefon sau mijloace electronice, călătorul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, în conformitate cu oferta Agenției organizatoare.
Art. 61. Călătorul declară că Agentia organizatoare, prin Intermediar, l-a informat în prealabil cu privire la situația generală a țării de destinație, iar călătorul și-a asumat răspunderea de a verifica alertele de călătorie la www.mae.ro/travel-alerts.

Art. 62. Clauzele din prezentul contract au aplicabilitate generală, iar în situația în care, în cadrul anexelor, există termeni și condiții specifice anumitor servicii de călătorie, respectivele condiții vor prevala față de clauzele acestui contract.

Art. 63. Litigiile care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă vor fi soluționate pe cale judecătorească, instanța competentă fiind Judecătoria Sector 1 București. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.


Agenția intermediară Călătorul

Prin Administrator Semnătura
       EXIMTUR