Cere oferta Cere oferte
Vacante

Politica privind supravegherea video

Anexa nr. 1 – Nota de informare

Vă informăm că EXIMTUR SRL, RO3553943, J12/1029/1993, Sediu Social: Str. Nichita Stanescu Nr.16, Cluj-Napoca, Licenta de turism nr. 213, Tel: 0364 803803, Fax: 0364 803804, E-mail: travel@eximtur.ro;  Web: www.eximtur.ro, reprezentată prin Lucia-Nora MORARIU, Director General, date de contact ale Responsabilului de Protecția Datelor: e-mail: dpo@eximtur.ro, (Operatorul), prelucrează datele dvs. cu caracter personal (imaginea) prin intermediul mijloacelor de supraveghere video (CCTV) amplasate în afara și în sediile EXIMTUR.

Scopul prelucrării: monitorizarea accesului persoanelor în sediile EXIMTUR, al asigurării securității spațiilor, bunurilor și informațiilor companiei, precum și al siguranței persoanelor (angajaților, clienților și vizitatorilor) aflate în sediile EXIMTUR.

Temeiul legal/juridic: Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, aprobate prin HG nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD) și Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD).

Destinatarul datelor dvs. cu caracter personal: Operatorul - EXIMTUR SRL. Imaginile înregistrate nu sunt divulgate/dezvăluite terțelor persoane, cu excepția situațiilor săvârșirii unor fapte de încălcare a legislației în vigoare. În astfel de situații, datele respective vor putea fi puse la dispoziția organelor judiciare și a altor instituții abilitate prin lege să solicite aceste informații, la cererea expresă a acestora.

Datele dvs. cu caracter personal (imaginea),  prelucrate de Operator prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video (CCTV) nu vor fi transferate în străinătate.

Sistemul de supraveghere video (CCTV) este un sistem static, cu funcție înregistrarea imaginilor, echipat cu senzori de mișcare, putând înregistra orice mișcare detectată cu camerele instalate.

Toate camerele sunt funcționale 24/24 ore, 7 zile pe săptămână.

Durata de stocare a datelor dvs. obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video (CCTV) este de maxim 30 de zile calendaristice, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea perioadei de stocare datele se șterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate.

Conform prevederilor Regulamentului nr. 679/2016, aveți dreptul de a solicita Operatorului, în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum si dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru exercitarea drepturilor menționate, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, conform modelului din Anexele 2 și 3 la Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video (CCTV), afișată pe pagina de internet a Operatorului la adresa menționată mai jos, depusa în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor, după cum urmează:

a) prin poșta la adresa sediului central și administrativ: EXIMTUR S.R.L., Cluj-Napoca, str. Nichita Stănescu, nr. 16, Cod poștal: 400366.

b) prin e-mail: dpo@eximtur.ro

c) prin fax: +40 364 803804; sau

d) prin depunere personală la oricare din sediile agenției EXIMTUR (lista sediilor poate fi consultată aici - https://www.eximtur.ro/despre-noi).

Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, dacă vă considerați lezat de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Operator.

Întrucât prelucrarea datelor dvs. (imaginea) prin intermediul sistemului de supraveghere video (CCTV) are un caracter obligatoriu prin lege (a se vedea în acest sens Temeiul legal/juridic de mai sus), respectiv având în vedere atenționarea făcută de către Operator prin pictogramele și Notele de informare aferente, afișate în locurile monitorizate, poziționate astfel încât să poată fi văzute de orice persoană care intenționează să intre în sediile Operatorului, considerăm că persoanele aflate în spațiul supravegheat video și-au exprimat în mod tacit acordul de prelucrare a datelor persoane (imaginea) ce le aparțin, prin accesarea/intrarea și aflarea lor în spațiile monitorizate.  În cazul in care persoana în cauză nu este de acord cu prelucrarea datelor sale (imaginii) sau refuză să furnizeze datele respective, aceasta se obligă să nu intre în sediile/spațiile Operatorului, respectiv în cazul în care a intrat în spațiul monitorizat video, să părăsească zona de monitorizare.

Prelucrarea efectuată de Operator nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, și nu are ca scop crearea de profiluri.

Mai multe detalii cu privire la prelucrarea datelor dvs. (imaginii) prin mijloace de supraveghere video (CCTV) realizată de Operator, precum și cu privire la drepturile dvs., sunt prevăzute în Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video (CCTV), pe care o puteți consulta pe site-ul Operatorului, la adresa www.eximtur.ro/informare-supraveghere-video sau scanând Codul QR din imaginea de mai sus, sau la oricare din sediile agențiilor Operatorului.

Cu considerație,

Lucia-Nora MORARIU

Director General

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video (CCTV)

1.      SCOP

1.1. Prezenta Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video (CCTV) (denumită în continuare Politica) cu documentele aferente, are drept scop:

1.1.1. Stabilirea cadrului unitar de reglementare, implementare, gestionare și utilizare a sistemului de supraveghere video (CCTV), cât și a modalităților de prelucrare a datelor cu caracter personal (denumite în continuare DCP) prin mijloace de supraveghere video (CCTV), date prelucrate de către compania EXIMTUR/agențiile EXIMTUR (denumite în continuare EXIMTUR), în vederea protejării și garantării drepturilor persoanelor vizate, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare privind protecția DCP.

1.1.2. Stabilirea responsabilităților privind administrarea și exploatarea sistemului de supraveghere video (CCTV), precum și celor privind întocmirea, avizarea și aprobarea documentelor aferente acestor activități.

1.1.3. Descrierea sistemului de supraveghere video (CCTV) al EXIMTUR și a măsurilor de protecție luate pentru a proteja DCP, viață privată și alte drepturi fundamentale și interese legitime ale persoanelor vizate.

1.2. EXIMTUR prelucrează DCP, respectiv imaginea, prin intermediul sistemului de supraveghere video (CCTV) în vederea controlului de securitate și pază, în scopul monitorizării accesului persoanelor în sediile EXIMTUR, al asigurării securității spațiilor, bunurilor și informațiilor companiei, precum și al siguranței persoanelor (angajaților, clienților și vizitatorilor) aflate în sediile EXIMTUR.

1.3. Sistemul de supraveghere video (CCTV) vine în completarea sistemelor de detecție și alarmare la efracție, de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu, formând astfel un sistem integrat la securitatea fizică.  Sistemul de supraveghere video (CCTV), asigură monitorizarea în timp real și posibilitatea de vizualizare post-eveniment, precum și înregistrarea, afișarea și transmisia video către diverse persoane desemnate ca utilizatori ai sistemului de supraveghere.

1.4. Sistemul de supraveghere video (CCTV) al EXIMTUR nu are drept scop captarea (de ex. prin focalizare sau orientare selectivă) sau prelucrarea imaginilor (de ex. indexare, creare de profiluri), care se încadrează la ”categorii speciale de date cu caracter personal”.

1.5. Sistemul de supraveghere video (CCTV) nu este utilizat pentru pontaj, monitorizarea activității angajaților, verificarea prezenței la program sau evaluarea performanței la locul de muncă.

2.      DOMENIUL DE APLICARE. PUNEREA ÎN APLICARE

2.1. Prezenta Politică este aplicabilă activităților de supraveghere video din cadrul tuturor agențiilor și sediilor EXIMTUR.

Prezenta Politică se aplică, în egala măsură:

·           conducerii EXIMTUR (Directorului General, Directorilor zonali, Directorilor de departamente, Șefilor de agenție);

·           tuturor angajaților EXIMTUR;

·           tuturor vizitatorilor/clienților/persoanelor care au acces sau se află în sediile/spațiile EXIMTUR;

·           personalului extern care asigură mentenanța sistemelor de supraveghere video (CCTV) pe bază contractuală în folosul EXIMTUR;

·           DPO - Data Protection Officer / Responsabilului cu protecția datelor al EXIMTUR.

2.2. Prezenta Politică se aprobă prin Decizia Directorului General al companiei EXIMTUR și este parte integranta a Politicii generale a companiei EXIMTUR privind protecția DCP.

2.3. Politica se aplică, corespunzător competențelor, de către:

·           personalul responsabil de securitate din cadrul EXIMTUR;

·           personalul extern care execută serviciul de pază și protecție;

·           Trusted Insourance Development Group (TID), companie responsabilă cu protecția DCP;

·           personalul care asigură mentenanța sistemelor de supraveghere;

3.      DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1. Prelucrarea DCP prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video (CCTV), instalarea și utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor și elementelor componente ale sistemului de supraveghere video (CCTV) se realizează  în conformitate cu prevederile legale în domeniu:

- Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD);

- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD);

- Avizul 04/2004 privind procesarea DCP prin intermediul sistemelor de supraveghere video (Opinion 4/2004 on the Processing of Personal Data by means of Video Surveillance), al Grupului de lucru ”articolul 29” pentru protecția datelor;

- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, aprobate prin HG nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare;

4.      DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

4.1. In înțelesul prezentei Politici, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a.  "Date cu caracter personal", ”Operator”, "Persoană vizată", "Prelucrare" ”Persoană împuternicită” – au sensul atribuit prin Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 2016/679.

b. Sedii/spații EXIMTUR – sediul central și administrativ EXIMTUR, cât și sediile secundare EXIMTUR, astfel cum sunt menționate la adresa - https://www.eximtur.ro/despre-noi

c. Sistem de supraveghere video (CCTV) – sistem de televiziune care operează în buclă închisă. Camerele de supraveghere video cu circuit închis sunt dispozitive care captează imagini video de pe o arie de interes, imagini ce pot fi vizionate în timp real pe un monitor/televizor/telefon/tableta sau pot fi înregistrate pentru o vizionare ulterioară.

d. CCTV – Closed Circuit Television.

e. DCP – Date cu Caracter Personal.

f. DPO – Data Protection Officer/Responsabilul cu protecția datelor.

g. GDPR/RGPD – General Data Protection Regulation/Regulamentul General privind Protecția Datelor - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a persoanelor astfel de date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

5.      TRANSPARENȚĂ ȘI INFORMARE

5.1. Prezenta Politică este disponibilă pe pagina de internet a EXIMTUR – www.eximtur.ro – secțiunea Protecția Datelor cu Caracter Personal.

5.2. EXIMTUR furnizează persoanelor care intră în zona supravegheată  video informațiile prevăzute de art. 13 din RGPD (a se vedea art. 12 din prezenta Politică), respectiv prelucrează imaginile înregistrate prin sistemul de supraveghere video (CCTV) respectând prevederile legale în domeniu.

5.3. În acest sens,  informațiile prevăzute la art. 13 din RGPD, având alăturată pictograma aferentă, sunt aduse la cunoștința persoanelor vizate în mod clar şi permanent, după cum urmează:

5.3.1. Persoanele vizate sunt atenționate despre monitorizare, respectiv despre existența sistemului de supraveghere video (CCTV) prin intermediul unui semn adecvat (pictogramă), cu vizibilitate suficientă și localizat în zona supravegheată, astfel încât să semnaleze existența camerelor de supraveghere, cât și pentru a comunica informațiile esențiale privind prelucrarea DCP.

5.3.2. Informarea persoanelor vizate se realizează în mod clar şi permanent, prin intermediul unui afiș ″Notă de informare″ (conform modelului din Anexa 1 la prezenta Politică), postat în locurile monitorizate, poziționat astfel încât să poată fi văzut de orice persoană care are acces în sediile EXIMTUR. Astfel, persoanele vizate sunt atenționate asupra existenței sistemului de supraveghere video (CCTV) și a proprietarului – companiei EXIMTUR, în calitate de operator al DCP colectate prin intermediul respectivului sistem de supraveghere video (CCTV).

6.      ZONELE MONITORIZATE

6.1. Sistemul de supraveghere video (CCTV) asigură monitorizarea tuturor sediilor EXIMTUR. Se supraveghează prin mijloace video:

·           zonele de acces și spațiile destinate publicului (recepție clienți/vizitatori, birouri cu acces pentru public etc.);

·           zonele cu acces restricționat (săli de ședință, zone de depozitare, locurile de păstrare, depozitare și manipulare a suporturilor de stocare a documentelor, a datelor și informațiilor cu caracter personal sau confidențial, precum și locurile unde se desfășoară activități care au un asemenea caracter etc.);

·           zonele de acces în incinta sediilor EXIMTUR.

·           împrejurimile clădirilor pentru a proteja spațiile exterioare;

6.2. Amplasarea camerelor de supraveghere a fost realizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare și în baza proiectelor tehnice elaborate de societăți specializate și avizate după caz de Inspectoratele Județene de Poliție, IGPR sau DGPMB, Serviciul de Ordine Publică.

6.3. Nu sunt monitorizate zonele în care există un nivel ridicat al așteptărilor privind viața privată (birouri fără acces pentru public, bucătării, spații pentru servirea mesei, toalete și alte locații similare). În mod excepțional, în cazul unor necesități în materie de securitate justificate în mod corespunzător, se pot instala camere în birourile în care angajații își desfășoară activitatea, însă numai după efectuarea unei evaluări de impact și după informarea DPO.

7.      DESCRIEREA ȘI SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO (CCTV)

7.1. În mod convențional sistemul de supraveghere video (CCTV) este un sistem static. Acesta are ca funcție înregistrarea imaginilor și este echipat cu senzori de mișcare. Sistemul poate înregistra orice mișcare detectată cu camerele instalate în zona supravegheată, alături de dată, oră și locație. Toate camerele sunt funcționale 24/24 ore, 7 zile pe săptămână.

7.2. Calitatea imaginilor înregistrate de sistemul de supraveghere video (CCTV), permite atunci când este necesar, recunoașterea persoanelor care trec prin zona de acțiune a camerelor. Pentru siguranța sporită a prelucrării DCP care pot fi obținute în urma supravegherii video, camerele sunt fixe (fără funcția zoom), astfel utilizatorul nu poate modifica perimetrul/scopul supravegherii.

7.3. Sistemul de supraveghere video (CCTV) al EXIMTUR nu are interconexiune cu alte sisteme de prelucrare a DCP și nu înregistrează sunetul.

8.      PROTEJAREA VIEȚII PRIVATE ȘI SECURITATEA INFORMAȚIILOR

8.1. Pentru a asigura protejarea vieții private și securitatea informațiilor, au fost introduse următoarele măsuri tehnice și organizatorice:

a) limitarea timpului de stocare a înregistrărilor video, în conformitate cu cerințele de securitate;

b) mediile de stocare (serverele de stocare a imaginilor înregistrate) se află în spații securizate/protejate, cu acces restricționat, în scopul prevenirii unei prelucrări ilegale de DCP sau  accesului neautorizat la datele respective;

c) toți utilizatorii cu drept de acces au semnat documentele necesare prin care se obligă să respecte prevederile legale în domeniul prelucrării DCP, obligațiile de confidențialitate și drepturile de acces;

d) dreptul de acces se acordă utilizatorilor pe baza nevoii de a cunoaște, doar pentru acele resurse care sunt strict necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

e) persoana care are dreptul de a acorda, modifica sau anula dreptul de acces al utilizatorilor la sistemul de supraveghere video (CCTV), conform procedurii de acces la bazele de date, este Directorul departamentului resurse umane, calitate, securitate/administratorul sistemului desemnat în acest sens de Directorul General al EXIMTUR;

f) Directorul departamentului resurse umane, calitate, securitate/administratorul sistemului desemnat în acest sens ține în permanență o listă actualizată a tuturor persoanelor care au drept de acces la sistemul de supraveghere video, cu specificarea tipului de acces;

g) DPO va fi consultat înainte de instalarea oricărui nou  sistem video. 

9.      ACCESUL LA DCP COLECTATE PRIN INTERMEDIUL SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO (CCTV)

9.1. Prelucrarea DCP prin mijloace de supraveghere video (CCTV) se face numai de către persoanele autorizate de către EXIMTUR. Accesul la imaginile video înregistrate/stocate și/sau la configurația/arhitectura tehnică a sistemului de supraveghere video (CCTV) este limitat la un număr redus de persoane autorizate (angajați/colaboratori EXIMTUR), care pot fi identificate în mod clar și este determinat prin atribuțiile specificate în fișa postului/contractul de colaborare, cu indicarea scopului și tipului de acces atribuit fiecărui utilizator.

9.2. EXIMTUR impune limite în privința persoanelor care au dreptul să vizioneze orice înregistrare video efectuată prin sistemul de supraveghere video (CCTV). Copierea, descărcarea, ștergerea sau modificarea oricărei înregistrări video efectuată prin sistemul de supraveghere video (CCTV) este interzisă, cu excepția situațiilor în care conducerea EXIMTUR își manifestă acordul în acest sens sau cu excepția cazurilor anume prevăzute de lege.

9.3. Persoanele cu drept de acces (angajații/colaboratorii EXIMTUR) la înregistrările video beneficiază de o instruire inițială în domeniul protecției datelor. Instruirea este oferită fiecărui angajat/colaborator nou, care are drept de acces prin atribuțiile specificate în fișa postului/contractul de colaborare, EXIMTUR organizând periodic sesiuni de instruire pe teme privind protecția datelor, pentru toți angajații care au drept de acces la date.

9.4. Orice încălcare a securității în ceea ce privește sistemul de supraveghere video (CCTV) este înregistrată în registrele de evidență internă EXIMTUR, iar DPO este informat în legătură cu acest lucru, fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult 12 ore.

9.5. În cazuri excepționale, cu respectarea garanțiilor descrise mai sus, se poate:

a) acorda acces Comisiei de cercetare disciplinară desemnată de Directorul General al EXIMTUR, în cadrul unei anchete disciplinare, cu condiția ca informațiile să ajute la investigarea unei infracțiuni sau a unei abateri disciplinare de natură să prejudicieze drepturile și libertățile unei persoane;

b) transfera înregistrarea video/imaginile organelor de cercetare penală, în cadrul unei investigații penale, în cazul în care se produce un incident de securitate fizică sau se observă un comportament infracțional;

10.  DEZVĂLUIREA DCP COLECTATE PRIN INTERMEDIUL SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO (CCTV)

10.1. Orice activitate de transfer și dezvăluire a DCP către terți va fi documentată și supusă unei analize riguroase privind necesitatea comunicării și compatibilitatea dintre scopul în care se face comunicarea și scopul în care aceste date au fost colectate inițial pentru prelucrare. În aceste cazuri va fi consultat și DPO desemnat de către EXIMTUR.

10.2. Orice situație de dezvăluire va fi consemnată de Directorul departamentului resurse umane, calitate, securitate/administratorul sistemului în registrele de evidență internă EXIMTUR.

10.3. Imaginile înregistrate prin intermediul sistemului de supraveghere video (CCTV) instalat în incinta sediilor EXIMTUR pot fi puse la dispoziția organelor judiciare și a altor instituții abilitate prin lege să solicite aceste informații, la cererea expresă a acestora.

10.4. DCP prelucrate prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video nu vor fi transferate în străinătate.

11.  DURATA DE STOCARE

11.1. Durata de stocare a DCP obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video (CCTV) este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel că imaginile sunt stocate pentru o perioadă care nu depășește 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

11.2. La expirarea perioadei de stocare datele se șterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate.

11.3. În cazul producerii unui incident de securitate, precum și în cazuri temeinic justificate, durata de păstrare a înregistrărilor video relevante poate depăși limitele normale, în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate.

11.4. Păstrarea este documentată riguros, iar necesitatea păstrării este revizuită periodic.

12.  DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

12.1. EXIMTUR garantează că asigură respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, conform RGPD și prevederilor legale în domeniu.

12.2. Toate persoanele implicate în activitatea de supraveghere video și cele responsabile de administrarea imaginilor/înregistrărilor video vor respecta procedura de acces la date cu caracter personal, Politica de securitate și Politica generală a companiei EXIMTUR privind protecția DCP.

12.3. Informarea persoanelor vizate se realizează în mod clar și permanent prin intermediul unui semn adecvat, cu vizibilitate suficientă și localizat în zona supravegheată, astfel încât să semnaleze existența camerelor de supraveghere și pentru a comunica informațiile esențiale privind prelucrarea DCP.

12.4. Întrucât prelucrarea DCP (imaginea) prin intermediul sistemului de supraveghere video (CCTV) are un caracter obligatoriu prin lege, respectiv având în vedere atenționarea făcută de către EXIMTUR prin pictogramele și Notele de informare (Anexa 1 la prezenta) aferente, afișate în locurile monitorizate, poziționate astfel încât să poată fi văzute de orice persoană care intenționează să intre în sediile EXIMTUR, considerăm că persoanele aflate în spațiul supravegheat video și-au exprimat în mod tacit acordul de prelucrare a DCP (imaginea) ce le aparțin, prin accesarea/intrarea și aflarea lor în spațiile monitorizate.  În cazul in care persoana în cauză nu este de acord cu prelucrarea DCP (imaginii) conform prezentei Politici sau refuză să furnizeze datele respective, aceasta se obligă să nu intre în sediile/spațiile EXIMTUR, respectiv în cazul în care a intrat în spațiul monitorizat video, să părăsească zona de monitorizare.

12.5. DPO va asigura actualizarea informărilor corespunzător realităților existente în cadrul activităților desfășurate de EXIMTUR.

12.6. În conformitate cu dispozițiile RGPD persoana vizată are următoarele drepturi privind DCP colectate de EXIMTUR prin sistemul de supraveghere video (CCTV):

·           dreptul de acces,

·           dreptul la rectificare,

·           dreptul la ștergerea datelor (″dreptul de a fi uitat″),

·           dreptul la restricționarea prelucrării,

·           dreptul la portabilitatea datelor,

·           dreptul la opoziție,

·           dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri.

12.7. Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus  persoana vizată trebuie să transmită o cerere scrisă, datată și semnată (conform modelului prezentat în Anexa 2 și 3 la prezenta Politică) după cum urmează:

a) prin poșta la adresa sediului central și administrativ:

             EXIMTUR S.R.L.

             Cluj-Napoca, str. Nichita Stănescu, nr. 16,

             Cod poștal: 400366

b) prin e-mail: dpo@eximtur.ro

c) prin fax: +40 364 803804; sau

d) poate depune cererea personal la oricare din sediile agenției EXIMTUR (lista sediilor poate fi consultată aici - https://www.eximtur.ro/despre-noi).

12.8. În situația depunerii cererii la unul din sediile secundare EXIMTUR, personalul cu atribuții în acest sens va înainta cererea către sediul central și administrativ EXIMTUR, în vederea soluționării

acesteia.

12.9. Pentru informații suplimentare puteți contacta DPO la adresa de e-mail: dpo@eximtur.ro.

12.10. Răspunsul la solicitarea de acces, intervenție sau opoziție se dă în termen de 30 zile calendaristice. Dacă nu se poate respecta acest termen, persoana vizată va fi informată asupra motivului de amânare a răspunsului, de asemenea i se va comunica și procedura care va urma pentru soluționarea cererii. Termenul inițial de răspuns de 30 de zile calendaristice, poate fi prelungit atunci când este necesar cu încă 30 de zile.

La solicitarea expresă a persoanei vizate, depusă în scris, EXIMTUR poate acorda acesteia dreptul de a vizualiza imaginile înregistrate care o privesc sau i se poate trimite o copie a acestora. Imaginile furnizate vor fi clare, în măsura posibilității, cu condiția de a nu prejudicia drepturile terților (persoana vizată va putea vizualiza doar propria imagine, imaginile altor persoanelor care pot apărea în înregistrare vor fi editate astfel încât să nu fie posibilă recunoașterea/identificarea lor).

În cazul unei asemenea solicitări, persoana vizată este obligată să se identifice dincolo de orice suspiciune (să prezinte actul de identitate când participă la vizionare), să menționeze data, ora, locația și împrejurările în care a fost înregistrată de camerele de supraveghere. De asemenea, persoana vizată va prezenta și o fotografie recentă astfel încât utilizatorii desemnați să o poată identifica mai ușor în imaginile filmate. Persoana va putea vizualiza doar propria imagine, imaginile persoanelor care pot apărea în înregistrare vor fi editate astfel încât să nu fie posibilă recunoașterea/identificarea lor.

Există posibilitatea refuzării dreptului de acces în situația în care se aplică excepțiile prevăzute de lege.

Necesitatea de a restricționa accesul se poate impune și în cazul în care există obligația de a proteja drepturile și libertățile unor terțe persoane, de exemplu dacă în imagini apar și alte persoane și nu există posibilitatea de a obține consimțământul lor sau nu se pot extrage, prin editarea imaginilor, datele personale nerelevante.

12.11. Potrivit RGPD, persoana vizată are dreptul de a depune plângere (art. 77) la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro    sau de a se adresa justiției (art. 79).

13.  VALABILITATE

13.1. Prezenta Politică intră în vigoare începând cu data aprobării sale prin Decizia Directorului General EXIMTUR și este valabilă până la revocarea sau modificarea sa în baza Deciziei Directorului General EXIMTUR.

14.  GESTIONAREA ÎNREGISTRĂRILOR

Nr.

crt.

Înregistrare

Păstrare

Cine

Până când

Cum

1.

Registrele de evidentă internă privind DCP prelucrate prin CCTV

Director resurse umane

5 ani

Îndosariat

2.

Cerere pentru exercitarea dreptului de acces la DCP

Director resurse umane

5 ani

Îndosariat

3.

Cerere pentru exercitarea dreptului de opoziție

Director resurse umane

5 ani

Îndosariat


Anexa 2 - CERERE pentru exercitarea dreptului de acces la date cu caracter personal

Anexa 3 - CERERE pentru exercitarea dreptului de opoziție