Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

CONTRACT comercializare pachete servicii călătorie - FIBULA

CONTRACT PRIVIND PACHETUL DE SERVICII DE CALATORIE
DATA ______________, 2019
PREZENTUL CONTRACT („Contractul”) se incheie intre:
(1) Agentia de turism intermediara EXIMTUR S.R.L., cu sediul social in mun. Cluj
Napoca, str. Nichita Stanescu nr. 16, numar de inregistrare la Registrul Comertului
J12/1029/1993, cod de inregistrare fiscala RO3553943, cont bancar RO63BACX000000077209900,
deschis la Banca UNICREDIT BANK, tel/fax: +40-364-803-803/+40-364-803804, email:
travel@eximtur.ro, reprezentata legal de Lucia Nora MORARIU, denumita in cele ce urmeaza
Intermediar/Agentie de turism intermediara, actionand in numele si pe seama Agentiei de
turism organizatoare FIBULA AIR TRAVEL S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Strada
Cutitul de Argint nr. 74, Sector 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Bucuresti cu nr. J40/8407/2005, Cod unic de inregistrare RO17563173, conturi
bancare deschise la Garanti Bank – Sucursala Magheru: RO05 UGBI 0000 1320 0190 1RON/
RO95 UGBI 0000 1320 0190 2EUR/ RO92 UGBI 0000 1320 0190 3USD, Tel/Fax: 021.210.17.17,
site www.fibula.ro, e-mail: office@fibula.ro, titulara a Licentei de turism nr. 5195/ ....,
reprezentata legal de _________,
denumita in cele ce urmeaza Agentia/Agentia de turism organizatoare/Fibula, si
(2) Dl/ Dna ......., cu domiciliul in (…), identificata prin CI/ pasaport nr. (...), emis de catre
(...), avand CNP (...), cont bancar (…), deschis la (…), Tel/Fax (…), e-mail: (…), in calitate de
Calator/ Reprezentant al calatorului, denumit in continuare Calator,
1. DEFINITII
In sensul prezentului Contract termenii de mai jos au urmatoarea semnificatie:
1.1. Contract – reprezinta acordul de vointa al partilor cu privire la pachetul de servicii de
calatorie, si este reprezentat de prezentul contract, de anexe si acte aditionale, de bon de
comanda, de confirmare de servicii, voucher, de bilet de odihna si/sau tratament si/sau
excursie, de oferta standard Fibula, expusa in materialele de prezentare sau pe site, precum si
de orice alt inscris anexat prezentului contract si documentele de plata si de calatorie, toate
acestea facand parte integranta din prezentul contract.
1.2. Agentia de turism organizatoare – operatorul economic, detinator al unei licente de
turism valabile, emise in conditiile legii, care desfasoara activitatea de organizare a pachetului
de servicii de calatorie care reprezinta obiectul prezentului contract. Pachetul de servicii de
calatorie este organizat de societatea FIBULA AIR TRAVEL SRL, care detine Licenta de turism
nr. 5195/07.07.2015 si Polita de Asigurare emisa de City Insurance S.A., seria BN, nr. 000001145
emisa in data de 08.01.2019 cu valabilitate pana la data de 08.01.2020, privind rambursarea
cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate catre sau pe seama calatorilor in cazul
insolventei agentiei de turism organizatoare.
1.3. Agentia de turism intermediara – operator economic, detinator al unei licente de turism
valabile, emise in conditiile legii, care desfasoara activitatea de intermediere, actionand in
numele si pe seama Agentiei de turism organizatoare in relatia cu Calatorul;
1.4. Calator – orice persoana care cumpara sau care se angajeaza sa cumpere pachetul de
servicii de calatorie (contractantul principal), sau orice alta persoana in numele careia
contractantul principal se angajeaza sa cumpere pachetul de servicii de calatorie (ceilalti
beneficiari);
1.5. Pachet de servicii de calatorie – combinatia prestabilita a cel putin doua dintre
urmatoarele elemente, in cazul in care aceste servicii sunt vandute sau oferite spre vanzare la un
pret total si depasesc 24 de ore sau includ cazare de o noapte:
2
a) Transport;
b) Cazare;
c) Inchirierea de autoturisme/autovehicule;
d) Alte servicii turistice, care nu sunt subsidiare transportului, cazarii sau inchirierii de
autoturisme si care reprezinta o parte semnificativa din pachetul de servicii;
1.6. Voucher – document emis de agentia de turism organizatoare, cu scopul de a fi folosit la
cazare, alimentatie, excursii, precum orice alte servicii turistice incluse in pachetul de servicii de
calatorie;
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului consta in vanzarea de catre Agentie, prin Intermediar, a
pachetului de servicii de calatorie organizat de Fibula, descris in Anexa 1 la prezentul contract,
precum si in voucher, bilet de odihna, de tratament, de excursie, bon de comanda, orice alt
inscris prezentului contract, precum si eliberarea documentelor de plata si de calatorie.
2.2. Tipurile de pachete puse la dispozitie de catre Agentia de turism organizatoare sunt
urmatoarele:
a) Pachet dinamic – care reprezinta o combinatie intre transport si cazare, alcatuite la
cerinta calatorului, particularizat in functie de dorintele acestuia;
b) Pachet de vacanta – care reprezinta o combinatie intre transport si cazare, prestabilite
de organizator.
2.3. Prezentul contract a fost incheiat ulterior prezentarii de catre Agentie Calatorului a
informatiilor precontractuale impuse de OG 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si
serviciile de calatorie asociate, informatii despre care Calatorul declara ca a luat cunostinta, si
cu care a fost de acord anterior semnarii prezentului contract.
3. INCHEIEREA CONTRACTULUI
3.1. Incheierea prezentului contract are loc in urmatoarele situatii, in functie de tipul de
pachet de servicii de calatorie selectat de calator:
3.1.1. PACHETELE DINAMICE
Deoarece Calatorul este informat din cuprinsul informatiilor precontractuale puse la dispozitie
de Agentie, prin Intermediar, despre faptul ca pachetele dinamice pot suferi modificari
substantiale la nivelul pretului sau al disponibilitatii de la momentul solicitarii informatiilor cu
privire la pachetele dinamice pana la acceptarea acestora de catre Calator si ulterior rezervarea
de catre Agentie a pachetului dorit de Calator, acesta din urma intelege faptul ca incheierea
contractului de servicii de calatorie in cazul pachetelor dinamice intervine in urmatoarele
conditii:
a) Incheierea intervine la momentul semnarii contractului in format fizic sau in format
electronic, transmis prin email, dar intra in vigoare in momentul la care Calatorul primeste
de la Intermediar confirmarea scrisa, transmisa prin email a rezervarii facute de Agentie.
b) Procesarea unei rezervari de servicii va fi efectuata de catre Agentie, prin Intermediar, la
momentul incasarii de catre Intermediar de la Calator a unei sumei de pana la 70 % din
pretul pachetului sau plata integrala a contravalorii pachetului, in functie de data la care
calatorul solicita serviciile.
3.1.2. PACHETELE DE VACANTA
a) Pentru situatiile in care contractul se negociaza direct intre Agentie, prin Intermediar, si
Calator, incheierea intervine la momentul semnarii contractului in format fizic sau la momentul
semnarii conditiilor contractuale de servicii de calatorie si a bonului de comanda, in format
3
fizic, dar intra in vigoare in momentul la care Calatorul primeste de la Intermediar confirmarea
scrisa, transmisa prin email a rezervarii facute de Agentie;
b) Pentru situatiile in care contractul se negociaza la distanta, cu acordul Calatorului,
Agentia, prin Intermediar, va comunica pe emailul transmis de Calator in format electronic
contractul privind pachetul de servicii de calatorie, iar incheierea intervine intr-unul din
urmatoarele momente:
i) la momentul primirii pe fax sau pe email de catre Intermediar a contractului in
format electronic semnat de catre Calator, dar intra in vigoare in momentul la care
Calatorul primeste de la Intermediar confirmarea scrisa, transmisa prin email a
rezervarii facute de Agentie;
ii) la momentul primirii de catre Intermediar a confirmarii contractului din partea
Calatorului, prin email, dar intra in vigoare in momentul la care Calatorul primeste
de la Intermediar confirmarea scrisa, transmisa prin email a rezervarii facute de
Agentie;
iii) la momentul achitarii (in tot sau in parte) de catre Calator a contravalorii
pachetului de servicii de calatorie, conform facturii comunicate de catre Intermediar
Calatorului;
3.2. In oricare dintre situatiile prevazute la art. 3.1., Calatorul are dreptul de a solicita un
exemplar al contractului in format fizic.
3.3. In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia calatorului sub forma
de catalog, pliant, alte inscrisuri, site-ul agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (email,
fax, etc), obligatia de informare a calatorului este considerata indeplinita prin inscrierea
tuturor informatiilor necesare in oricare dintre documentele de calatorie sau documentele
fiscale furnizate de Agentie/Intermediar, nefiind necesara incheierea in forma scrisa a
contractului de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, respectiv daca contractul
prezentat calatorului in modalitatile prevazute mai sus, contine informatiile prevazute la art. 7
alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si
serviciile de calatorie asociate. Informatiile si fotografiile prezentate in cataloagele, ofertele
speciale, site-urile, materialele publicitare prezinta si ilustreaza stilul hotelului, caracteristicile
generale ale camerelor, imaginile fiind orientative si au caracter informativ. Camera primita de
calator poate sa nu corespunda in toate cazurile cu fotografia din cataloage, oferte speciale, siteuri,
materiale publicitare.
3.4. Pentru procesarea unei rezervari de servicii de calatorie, Agentia poate solicita un avans
de pana la 70% din pretul total al pachetului sau chiar plata integrala a acestuia, in functie de
data la care Calatorul solicita serviciile.
3.5. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de
servicii de calatorie inscris in documentele de calatorie.
4. PRETUL CONTRACTULUI
4.1. Contravaloarea pachetului de servicii de calatorie este in cuantum de ... si include
totalitatea serviciilor cuprinse in pachet, comisionul Agentiei si TVA.
4.2. Daca pretul nu este prevazut in contract, acesta este cel care se regaseste in bonul de
comanda, alte documente de calatorie, informarea precontractuala, cataloage, pliante, orice alte
inscrisuri puse la dispozitia Calatorului, site-ul Intermediarului sau site-ul Fibula, sau orice
mijloace de comunicare electronice si/sau factura fiscala.
5. MODALITATILE DE PLATA
4
5.1. Plata se va efectua intr-o singura valuta, respectiv in valuta indicata in contract sau in
lei, la cursul de schimb BNR din ziua efectuarii platii, in contul agentiei de turism intermediare,
indicat in informatiile precontractuale. In cazul in care, intre momentul semnarii contractului si
momentul plecarii in calatorie, Calatorul este notificat prin email de catre Agentia de turism
organizatoare sau de catre Agentia de turism intermediara despre necesitatea achitarii restului
sumelor ramase de achitat conform contractului in contul Agentiei de turism organizatoare,
Calatorul va respecta indicatiile primite. Ulterior primirii notificarii, achitarea de catre Calator a
sumelor ramase de achitat direct catre Agentia de turism intermediara, in numerar, sau in
contul Agentiei de turism intermediare, prin virament bancar, se va sanctiona de catre Agentia
de turism organizatoare cu considerare ca neachitate a sumelor in cauza, cu sanctiunile
contractuale care deriva din neachitarea in termen a obligatiilor de plata ce incumba
Calatorului.
5.2. La momentul incheierii Contractului, Calatorul trebuie sa achite un avans din
contravaloarea pachetului de servicii de calatorie sau plata integrala a pachetului, in functie de
situatiile descrise in Anexa la prezentul contract (oferta, informatii precontractuale, etc.) .
5.3. Dovada efectuarii platii de catre Calator (in cazul platilor la distanta si nu numerar la
Agentie) se va face prin trimiterea prin email a ordinului de plata de catre Calator
Intermediarului sau Agentiei, daca a fost notificat in acest sens conform art. 5.1., in termenele
indicate conform art. 5.2. de mai sus.
5.4. Agentia, prin Intermediar, va furniza Calatorului documentele de calatorie in termen de
maxim 5 zile de la momentul incasarii integrale a pretului privind pachetul de servicii de
calatorie sau de la momentul primirii confirmarii de efectuare a platii din partea Calatorului, in
conditiile art. 5.3.
5.5. In situatia in care in Bonul de comanda se prevad alte termene de plata sau alte
procente, prioritate vor avea cele consemnate in Bonul de Comanda, parte integranta a
prezentului contract.
5.6. Agentia isi rezerva dreptul de a majora pretul pachetului, iar Calatorul are dreptul de a
solicita reducerea pretului pachetului, in cazul in care intervin modificari asupra unuia dintre
elementele de mai jos:
a) pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse
de energie;
b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract,
impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele
turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi si
aeroporturi;
c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.
5.7. In cazul cresterii pretului pachetului, Agentia, prin Intermediar, va notifica Calatorul cu
cel putin 20 de zile anterior inceperii executarii pachetului, prin email, aratand justificarea
cresterii si modul de calcul aplicat. In cazul in care aceasta majorare este sub limita de 8% din
valoarea totala a pachetului, Calatorul va achita diferenta in termenul indicat in notificarea
primita de la Agentie, prin intermediar. In cazul in care aceasta majorare depaseste 8% din
valoarea totala a pachetului, Calatorul are obligatia ca in termen de maxim 3 zile calendaristice
de la primirea notificarii sa anunte in scris Agentia, prin Intermediar, daca este de acord cu
aceasta majorare sau daca doreste incetarea contractului. In cazul in care Calatorul nu
formuleaza niciun raspuns scris la notificarea Agentiei de majorare a pretului, in termenul
indicat, se va considera ca modificarea a fost acceptata de catre Calator.
5.8. In cazul in care in cuprinsul notificarii prevazute la art. 5.7. sau ca urmare a cererii
Calatorului, Agentia, prin Intermediar, prezinta un nou pachet echivalent, Calatorul trebuie sa
5
isi manifeste in scris prin email optiunea de acceptare sau de refuzare a pachetului echivalent in
termen de 3 zile calendaristice de la primirea notificarii.
6. MODIFICAREA CONTRACTULUI
6.1. Agentia isi rezerva dreptul de a modifica contractul si pachetul de servicii de calatorie
in privinta aspectelor neesentiale, informand Calatorul, prin Intermediar, despre aceste
modificari cu cel putin 24 de ore inainte de executarea pachetului.
6.2. In cazul in care Agentia trebuie sa opereze modificari asupra aspectelor esentiale,
precum principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie, executarea cerintelor speciale
comunicate de Calator Agentiei pe care aceasta le-a acceptat, schimbarea locului de cazare,
majorarea pretului pachetului cu mai mult de 8%, Agentia, prin Intermediar, trebuie sa notifice
Calatorul despre acestea de indata, iar in termen de 3 zile calendaristice de la momentul primirii
notificarii pe email, Calatorul trebuie sa instiinteze Agentia, prin Intermediar, in scris prin email
daca este de acord cu modificarile sau daca doreste renuntare la pachetul de servicii de
calatorie.
6.3. In cazul in care in cuprinsul notificarii prevazute la art. 6.2. sau ca urmare a cererii
Calatorului, Agentia, prin Intermediar, prezinta un nou pachet echivalent, Calatorul trebuie sa
isi manifeste in scris prin email optiunea de acceptare sau de refuzare a pachetului echivalent in
termen de 3 zile calendaristice de la primirea notificarii.
6.4. Calatorul are dreptul de a transfera contractul privind pachetul de servicii de calatorie
unei persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile contractului respectiv, dupa ce
notifica Agentia, prin Intermediar, cu cel putin sapte zile inainte de inceperea executarii
pachetului, prezentandu-i acesteia toate informatiile necesare referitoare la persoana in favoarea
careia se doreste transferul, inclusiv adresa oficiala de email. In termen de 2 zile calendaristice,
Agentia, prin Intermediar, ii comunica Calatorului toate costurile care implica transferul,
prezentand dovezi in acest sens, iar Calatorul, impreuna cu persoana careia ii este incredintat
contractul se obliga la a suporta in solidar toate costurile transferului, in termen de maxim 24 de
ore de la momentul comunicarii din partea Agentiei pe email a costurilor si comunicarii dovezii
de plata a acestora. Calatorul intelege faptul ca anumiti furnizori de servicii nu accepta
modificari cu privire la persoana Calatorului, cu titlu de exemplu indicand furnizorii de servicii
de transport aerian, aspect care poate conduce la necesitatea unei noi rezervari de bilet de avion,
la preturile de la acel moment, in limita locurilor disponibile puse la dispozitie de furnizorii de
servicii de transport aerian.
6.5. In cazul in care notificarea prevazuta la art. 6.4. intervine cu mai putin de sapte zile
inainte de inceperea executarii pachetului, Agentia are dreptul de a refuza transferul pachetului
de servicii.
7. INCETAREA CONTRACTULUI
7.1. Calatorul poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie in orice
moment inainte de inceperea executarii pachetului. In cazul in care calatorul inceteaza
contractul privind pachetul de servicii de calatorie, din motive neimputabile Agentiei, acesta va
obligat sa plateasca agentiei o penalitate de incetare adecvata si justificabila, in functie de
situatiile descrise in Anexa la prezentul contract (oferta, informatii precontractuale, etc.)
7.2. In cazul in care Calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Agentia
si a achitat un avans nu achita in termenul specificat ratele aferente sau restul de plata in
conturile bancare corecte, conform art. 5.1., contractul se considera reziliat de plin drept, fara a
fi necesara o notificare de reziliere, punerea in intarziere sau interventia instantei de judecata,
simpla neachitare la termen conducand la rezilierea contractului, iar Agentia are dreptul de a
6
anula rezervarile efectuate in beneficiul calatorului cu retinerea penalizarilor prevazute la pct.
7.1.
7.3. Toate sumele mentionate conform art. 7.1 se vor retine de catre Agentie din avansul sau
pretul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de calator, fara a fi necesara interventia
instantelor de judecata, punerea in intarziere sau orice alta notificare prealabila.
7.4. Prin exceptie de la prevederile art. 7.1, calatorul are dreptul sa inceteze prezentul
contract inainte de inceperea executarii pachetului, fara a plati vreo penalitate de incetare in
cazul unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinatie sau in
vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza in mod semnificativ executarea pachetului sau
care afecteaza semnificativ transportul pasagerilor la destinatie. In acest caz calatorul are
dreptul la o rambursare completa a oricarei plati efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la
vreo despagubire suplimentara din partea Agentiei.
7.5. In cazul incetarii contractului ca urmare a notificarii comunicate Agentiei, prin
Intermediar, de catre Calator, potrivit art. 5.5.-5.7. sau art. 6.2., si in cazul in care Calatorul nu
accepta alt pachet, Calatorului, in termen de maxim 14 zile de la incetarea contractului, i se vor
rambursa de catre Agentie toate platile efectuate de catre sau pe seama acestuia, dar nu si
despagubiri suplimentare, in cazul in care se dovedeste ca modificarea propusa care a condus la
incetarea contractului este rezultatul unei fapte imputabile Calatorului sau a unei fapte
imputabile unei terte persoane care nu are legatura cu furnizarea serviciilor de calatorie sau este
rezultatul unei circumstante inevitabile si extraordinare.
7.6. Agentia poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie si poate oferi
calatorului rambursarea completa a tuturor platilor efectuate pentru pachet, dar nu poate fi
tinuta la plata unor despagubiri suplimentare, in unul dintre urmatoarele cazuri:
a) numarul de persoane inscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic
decat numarul minim stabilit in contract, iar agentia, prin Intermediar, il instiinteaza pe
calator cu privire la incetarea contractului in termenul stabilit in contract, dar nu mai tarziu
de:
i) 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care
dureaza mai mult de sase zile;
ii) sapte zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care
dureaza intre doua si sase zile;
iii) 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care
dureaza mai putin de doua zile;
b) Agentia nu poate executa contractul din cauza unor circumstante inevitabile si
extraordinare si instiinteaza calatorul cu privire la incetarea contractului, fara intarziere si
inainte de inceperea executarii pachetului.
c) Incetarea a intervenit ca urmare a culpei Calatorului.
7.7. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de
pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile
aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei
parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.
8. EXECUTAREA CONTRACTULUI. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
8.1. Drepturile si obligatiile Agentiei sunt urmatoarele:
a) Agentia, prin Intermediar, se obliga sa furnizeze Calatorului un bon de comanda, numai
in situatia solicitarii unui pachet de servicii de calatorie care nu fac parte din oferta proprie/
standard a Agentiei si care necesita confirmarea rezervarii din partea altor prestatori. In cazul
solicitarii unor pachete de servicii de calatorie care se regasesc in oferta proprie a Agentiei sau
7
in cazul in care exista deja confirmarea asupra rezervarii din partea altor prestatori, Agentia,
prin Intermediar, poate furniza Calatorului un bon de comanda, daca apreciaza ca fiind necesar.
b) In cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie avand in componenta si
asigurarea transportului pe cale aeriana, Transportatorul Aerian, fara a cere acordul Agentiei
care deruleaza programul de calatorie, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare,
Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea
inscrisa in program. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste calatorii
conform Regulamentului Parlamentului European nr. 261/2004 implementat prin HG nr.
1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra sub
competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre
pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare si ziua
de sosire nu sunt considerate zile de calatorie, acestea fiind destinate transportului. In cazul
anularii zborului ca urmare a insolvabilitatii, falimentului, lichidarii sau incapacitatii de plata a
Transportatorului Aerian, Agentia, direct sau prin Intermediar, va depune toate diligentele si va
actiona cu buna-credinta pentru a oferi alternative pentru efectuarea serviciilor. Cu toate
acestea, Agentia este exonerata de orice raspundere pentru eventualele prejudicii, de orice
natura, cauzate calatorilor, aceste daune fiind imputabile companiei aeriene in baza
Regulamentului Parlamentului European nr. 261/04 implementat prin HG nr. 1912/2006.
c) Agentia este responsabila de buna executare a serviciilor de calatorie incluse in
contractul privind pachetul de servicii de calatorie, indiferent daca aceste servicii urmeaza sa fie
furnizate de aceasta sau de un alt furnizor de servicii de calatorie, cu exceptia urmatoarelor
situatii:
i) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin
contract se datoreaza calatorului;
ii) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau
unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea
sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de
itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport,
accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice), neindeplinirea grupului
minim ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti
participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca
urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor
imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative
specifice;
iii) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu
furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat
neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.
d) In cazul in care unul din serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu
contractul privind pachetul de servicii de calatorie sau Agentia constata ca nu le va putea
executa, Agentia, direct sau prin Intermediar, remediaza neconformitate prin una din
urmatoarele variante:
i) oferirea Calatorului de alternative corespunzatoare in vederea continuarii
calatoriei turistice, fara majorarea pretului, respectiv serviciile de calatorie oferite sa fie
pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract,
inclusiv in cazul in care intoarcerea calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel
cum s-a convenit;
ii) in cazul in care Calatorul refuza in mod intemeiat serviciile alternative propuse
de Agentie sau Agentia se afla in imposibilitatea de furnizare a serviciilor alternative,
8
Agentia va restitui catre Calator sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile de
calatorie achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice, iar in cazul in care
pachetul de servicii de calatorie a implicat si un transport de persoane, Agentia va
asigura fara costuri suplimentare transportul retur al Calatorului la locul de plecare ori
in alt loc agreat de acesta.
iii) in cazul in care Calatorul a acceptat solutiile alternative propuse de Agentie, dar
aceste solutii implica un pachet de o calitate mai redusa fata de pachetul initial, Agentia
va acorda o reducere adecvata a pretului achitat de Calator.
e) Agentia, prin Intermediar, are obligatia sa furnizeze in scris calatorului sau prin orice
mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu calatorul (e-mail, fax, sms etc.), cu 3 zile
inainte de data plecarii, urmatoarele informatii, in cazul in care acestea au suferit modificari,
fata de cele stipulate in contract sau in restul documentelor de calatorie:
i) ora programata de plecare, precum si orele programate ale opririlor
intermediare, ale legaturilor de transport si ale sosirii;
ii) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adresele de e-mail ale
reprezentantei locale a organizatorului si/sau a intermediarului ori, in lipsa acestora, un
numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a
intermediarului;
iii) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita
parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii
copilului;
f) Agentia, direct sau prin intermediar, este obligata sa acorde asistente adecvata fara
intarzieri nejustificate calatorului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al
unui eveniment pe care nici Agentia, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul
depus, nu il puteau prevedea sau evita, in special prin:
i) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate,
autoritatile locale si asistenta consulara; si
ii) acordarea de asistenta calatorului in ceea ce priveste efectuarea comunicarilor la
distanta si sprijinirea acestuia in gasirea unor servicii de calatorie alternative.
g) Agentia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta
in cazul in care calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau
din propria neglijenta. Comisionul nu depaseste in niciun caz costurile efective suportate de
Agentia.
8.2. Drepturile si obligatiile Calatorului sunt urmatoarele:
a) In cazul in care Calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica independent de
motivele care stau la baza imposibilitatii de participare, acesta poate sa transfere contractul unei
terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii de calatorie
contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia, prin Intermediar, cu cel putin 7 zile inaintea
datei de plecare, in conditiile art. 6.4. si 6.5. In acest caz, intre Calatorul care nu poate participa
la calatoria turistica contractata (cedentul), terta persoana (cesionarul) si agentia de turism
organizatoare (debitor cedat), prin intermediar, urmeaza a se incheia un contract de cesiune
(transfer) cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractate si cesionate.
Responsabilitatea incheierii contractului de cesiune revine, dupa caz, fie cedentului, fie
cesionarului, si niciodata agentiei (debitorului cedat). Calatorul care cedeaza pachetul sau de
servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a
eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestui transfer, neplata acestor costuri in
termenele indicate in contractul de cesiune (transfer) conducand la aplicarea art. 7.2. si urm. din
prezentul contract
9
b) In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament cu locul de desfasurare in Romania
sau in strainatate, Calatorul are obligatia sa respecte urmatorul program de acordare a
serviciilor: cazarea se face, de regula, la ora 16:00 a zilei de intrare si se termina, de regula, la ora
12:00 a zilei de iesire inscrise pe documentele de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau
tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea
spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a
Calatorului.
c) Calatorul este obligat la plata integrala a contravalorii pachetului de servicii de calatorie,
la termenele indicate de Agentie, fara depasirea acestora;
d) Calatorul este obligat la respectarea tuturor obligatiilor care ii incumba prezentului
contract, inclusiv cele referitoare la comunicarea raspunsului sau la toate notificarile primite din
partea Agentiei, direct sau prin Intermediar, in termenele indicate, sub sanctiunile prevazute
pentru necomunicarea unui raspuns;
e) In cazul in care Calatorul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat
modificari, se considera ca toate modificarile au fost acceptate si Calatorul nu poate solicita
despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.
f) Calatorul este obligat sa notifice Agentia, direct sau prin Intermediar, in termen de
maxim 2 ore de la momentul constatarii oricarei neconformitati identificate cu privire la
pachetul de servicii, in integralitate, precum si cu privire la fiecare element/serviciu al acestuia
in scris, prin email. In cazul in care o asemenea notificare nu a intervenit in conditiile aratate, se
considera ca Calatorul este satisfacut de conditiile de executare ale pachetului. De asemenea,
pana la momentul primirii unei asemenea notificari, se considera ca Calatorul este satisfacut de
conditiile de executare ale Pachetului.
g) In cazul in care Calatorul reziliaza contractul/denunta unilateral contractul in conditiile
art. 5.5. sau 6.2. de mai sus sau Agentia anuleaza calatoria inaintea datei de plecare, Calatorul
are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire, al carei cuantum poate fi stabilit prin acordul
comun al partilor sau in baza unei hotarari a instantei de judecata, pentru neindeplinirea
prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:
1. anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in
contract, iar Agentia, prin Intermediar, a informat in scris Calatorul cu cel putin 15 zile
calendaristice premergatoare datei plecarii;
2. anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente
de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror
eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea
revine companiei aeriene sau unitatii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevazute la art.
8.1., lit. d) pct. ii);
3. anularea s-a facut din vina Calatorului.
h) Calatorul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral in orice moment, in tot sau in parte,
contractul, in conditiile art. 7.1., iar in cazul in care incetarea ii este imputabila, este obligat sa
despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu
exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Despagubirea se poate ridica la
maximul pretului pachetului de servicii de calatorie contractat.
i) In cazul in care calatorul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si
achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele
calatorului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre
calator.
j) Daca calatorul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a
oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului,
10
cu aplicarea penalitatilor prevazute la art. 7.1. la momentul respectiv si incheierea unui nou
contract.
k) Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de
salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor
de la Agentie.
l) Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate,
precum si documentul de calatorie eliberat de Agentie (voucher, bilet de odihna si/sau de
tratament etc.), in vederea acordarii serviciilor de calatorie.
m) Calatorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca
parte din prezentul contract sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate
de legislatia tarii de destinatie, iar Agentia nu are nicio responsabilitate asupra prestatiilor in
cauza.
n) Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre calator a unor
formalitati suplimentare (de exemplu, calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele
calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a
indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea
site-ului Politiei de Frontiera. In cazul in care calatorul nu isi respecta obligatia de a se informa
cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei care nu sunt in
sarcina Agentiei (de exemplu, in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui
sau reprezentantului legal ce nu il insoteste sau orice alte documente suplimentare -
enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul
imposibilitatii efectuarii calatoriei. De asemenea, in cazul calatoriei in anumite destinatii care
necesita obtinerea unei vize, Agentia recomanda consultarea site-ului:
http://www.mae.ro/node/1422, pentru informatii complete privind regimul vizelor. In cazul
in care calatorul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare
necesare in vederea efectuarii calatoriei, care nu sunt in sarcina Agentiei (de ex. necesitatea
obtinerii vizei sau necesitatea de a avea pasaport sau/si carte de identitate eliberate in anumite
termene sau cu o anumita valabilitate, sau orice alte documente suplimentare - enumerarea
fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii
efectuarii calatoriei.
o) Se recomanda calatorilor contactarea Agentiei, prin Intermediar, cu 24 de ore inainte de
plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare etc.).
p) In cazul in care un calator angajeaza servicii pentru un numar mai mare de calatori,
conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost
achitate serviciile.
q) Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile
din dotarea acestora ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata
de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii
acestui alineat.
r) Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors,
precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat.
Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre calator a prevederilor
privind locurile de intalnire si orarele vor fi suportate de catre acesta.
s) In cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul
de servicii de calatorie refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac
cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste
cheltuieli.
11
t) Repartizarea camerelor se face exclusiv de catre unitatea de cazare/hoteliera in functie
de criteriile proprii si de disponibilitatea din momentul cazarii, astfel incat nu se pot garanta
numarul camerei, etajul si/sau amplasarea, cu exceptia cazurilor in care se specifica in mod
expres acest aspect.
Calatorul intelege si se obliga ca in cazul retragerii mandatului Intermediarului de catre
Organizator, Organizatorul se subroga in toate drepturile si obligatiile Intermediarului
prevazute in prezentul contract. Astfel, din momentul in care i-a fost comunicata Calatorului de
catre Intermediar si/ sau de catre Organizator denuntarea mandatului Intermediarului,
Calatorul va executa toate si fiecare dintre obligatiile si drepturile sale exclusiv catre
Organizator, orice mentiune din prezentul contract care se refera la Intermediar sau la
Organizator prin intermediar, fiind inlocuita din momentul sesizarii cu Organizator, direct.
9. RECLAMATII. COMUNICARI
9.1. In cazul in care Calatorul este nemultumit de serviciile de calatorie primite, acesta are
obligatia de a intocmi o sesizare in scris la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele
constatate, legate de realizarea pachetului de servicii de calatorie contractat, ce se va transmite
prompt atat reprezentantului Agentiei, cat si prestatorului de servicii de calatorie (conducerii
hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai Agentiei). Datele de contact ale
Intermediarului:
Telefon: .....................
Fax: ............................
E-mail: .......................
Datele de contact ale Agentiei:
Telefon: .....................
Fax: ............................
E-mail: .......................
9.2. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii de calatorie vor actiona imediat pentru
solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial,
Calatorul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile
calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca, in termen de 30 de zile
calendaristice, sa comunice Calatorului despagubirile care i se cuvin, dupa caz.
9.3. In cazul in care unul dintre serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu
cerintele prezentului contract, Agentia remediaza neconformitatea, cu exceptia cazului in care:
a) neconformitatea nu poate fi remediata; sau
b) remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura
neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate.
9.4. Daca Agentia, in conformitate cu art. 9.3. litera (a) sau (b) de mai sus, nu remediaza
neconformitatea, calatorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului
pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care Agentia
dovedeste ca neconformitatea este imputabila calatorului, unor terte persoane sau unor cauze
imprevizibile si inevitabile, dupa cum este prevazut la p. 4.3. din prezentul contract.
9.5. In cazul in care Agentia nu remediaza neconformitatea intr-un termen rezonabil stabilit
de calator, calatorul poate face el insusi acest lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor
necesare. Calatorul nu trebuie sa specifice un termen daca agentia de turism organizatoare
refuza sa remedieze neconformitatea sau daca este necesara o remediere imediata.
9.6. In cazul in care neconformitatea afecteaza in mod substantial executarea pachetului, iar
Agentia a omis sa o remedieze intr-un termen rezonabil stabilit de catre calator, calatorul poate
12
rezilia contractul privind pachetul de servicii de calatorie fara plata unor penalitati de reziliere
si, dupa caz, poate sa ceara reducerea pretului si/sau despagubiri.
9.7. Calatorul poate adresa mesaje, cereri sau reclamatii in legatura cu executarea pachetului in
mod direct agentiei de turism intermediare de la care a achizitionat pachetul respectiv. Agentia
de turism intermediara transmite agentiei de turism organizatoare, fara intarzieri nejustificate,
aceste mesaje, cereri sau plangeri.
9.8. In scopul respectarii termenelor sau a termenelor de prescriptie, data primirii mesajelor,
a cererilor sau a reclamatiilor prevazute la alin. (1), de catre agentia de turism intermediara este
considerata drept data primirii de catre agentia de turism organizatoare.
9.9. Calatorul declara in mod expres faptul ca isi asuma interdictia de a face publicitate
negativa Agentiei si serviciilor prestate de aceasta, fara ca procedura de inregistrare si
solutionare a reclamatiilor prevazute in cap 12 sa fi fost indeplinita. Nerespectarea acestei
prevederi da dreptul agentiei sa solicite instantei despagubiri corespunzatoare prejudiciului
suferit.
9.10. Orice comunicare, indiferent de subiectul acesteia, existenta intre Calator si Agentie se
va face prin intermediul Agentiei de turism intermediare in scris, prin mijloacele de comunicare
stabilite si in termenele indicate in prezentul contract, cu urmatoarele exceptii:
a) In situatia in care Calatorului i s-a solicitat direct de catre Agentie ca plata sumelor
ramase de achitat sa fie achitate direct in contul Agentiei, comunicarea de catre
Calator a ordinului de plata care atesta efectuarea acelor plati va fi comunicat direct
Agentiei si nu agentiei de turism intermediare;
9.11. In situatia in care Calatorul a fost notificat direct de catre Agentie cu privire la orice subiect care
priveste executarea prezentului contract, raspunsul Calatorului trebuie sa fie trimis in scris
obligatoriu direct catre Agentie in termenele prevazute si in modurile prevazute in prezentul
contract, si nu catre agentia de turism intermediara, din acel moment orice comunicare facuta
agentiei de turism intermediare nefiind considerata valabila;
10. ASIGURARI
10.1. Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor
achitate de acesta, in cazul insolventei Agentiei de turism organizatoare FIBULA AIR TRAVEL
SRL, la Societatea de Asigurare CITY INSURANCE SA, cu sediul in Bucuresti, str.Emanoil
Porumbaru, nr.93-95, parter, et. 1, 2, 4 si 5, sector 1, Tel./fax 021-231.00.54/79/90 - 021-231.04.42,
e-mail: office@cityinsurance.ro. Polita de Asigurare emisa de City Insurance S.A., seria BN, nr.
000001145 emisa in data de 08.01.2019 cu valabilitate pana la data de 08.01.2020, privind
rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate catre sau pe seama calatorilor
in cazul insolventei agentiei de turism organizatoare este afisata pe pagina web: www.fibula.ro.
10.2. Conditiile in care calatorul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:
10.2.1. In cazul in care agentia de turism organizatoare aflata in stare de insolventa nu efectueaza
repatrierea calatorului, calatorul anunta imediat emitentul instrumentului de garantare prin
emailul indicat despre imposibilitatea Agentiei de repatriere si va confirma si telefonic
notificarea trimisa, iar societatea de asigurare va organiza in cel mai scurt timp posibil de la
notificarea primita de la calator, dar nu mai mult de 12 ore, prin intermediul unui operator
specializat, repatrierea calatorilor si suporta cheltuielile de repatriere sau ofera servicii
alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului; in cazul schimbarii cazarii,
prin servicii alternative corespunzatoare se intelege oferirea cazarii intr-o unitate cat mai
apropiata fata de cea initiala in privinta conditiilor de confort, in functie de disponibilitate.
10.2.2. In cazul in care calatorul suporta din fonduri proprii cheltuielile de repatriere, societatea de
asigurare are obligatia de a deconta costul repatrierii in conditiile de mai jos.
13
10.2.3. Societatea de asigurare garanteaza riscul de neplata de catre agentia de turism organizatoare a
sumelor achitate de calator, cauzata de neexecutarea integrala sau partiala a contractelor de
comercializare a pachetului de servicii de calatorie incheiate cu acestia, in cazul insolventei
agentiei de turism organizatoare, si, dupa caz, acoperirea costului repatrierii/repatrierea in
situatia in care calatorii se afla in imposibilitatea intoarcerii la locul de plecare sau la locul
stabilit de parti si in contractul de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie este inclus
transportul de pasageri.
10.2.4. In cazul in care calatorul a beneficiat de repatriere in conditiile art. 10.2.1.:
a) in cazul nerespectarii de catre agentia de turism organizatoare a obligatiilor
contractuale, calatorul nu mai beneficiaza de nicio alta despagubire de la societatea
de asigurare;
b) in cazul insolventei agentiei de turism organizatoare, calatorul beneficiaza de
rambursarea contravalorii serviciilor de calatorie neprestate calatorului si achitate de
acesta in baza contractului de comercializare a pachetului de servicii de calatorie,
fara a se scadea cheltuielile cu repatrierea efectuate de societatea de asigurare.
10.2.5. In cazul in care calatorul accepta oferta de servicii alternative corespunzatoare pentru
continuarea derularii pachetului, propusa de catre societatea de asigurare pentru continuarea
derularii pachetului in conditiile prevazute de prezentul ordin, acesta nu beneficiaza de nicio
despagubire suplimentara.
10.2.6. Calatorul poate solicita Agentiei de turism organizatoare, aflate in stare de insolventa
rambursarea sumelor achitate de calator si neexecutate sau executate necorespunzator si/sau
costul repatrierii in urmatoarele situatii:
a) in situatia in care data incheierii executarii pachetului neexecutat/executat partial este
anterioara datei declararii insolventei, in termen de maximum 30 de zile de la data declararii
insolventei;
b) in situatia in care data incheierii executarii pachetului este ulterioara datei declararii
insolventei, in termen de 15 zile lucratoare de la data incheierii pachetului.
10.2.7. In situatia prevazuta la art. 10.2.6 de mai sus, calatorul poate solicita agentiei de turism
organizatoare rambursarea costurilor, prin trimiterea unei scrisori recomandate cu confirmare
de primire la adresa sediului social al acesteia, in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data
repatrierii, care va contine toate documentele justificative, in copie. Calatorul este obligat sa
pastreze in original toate documentele justificative.
10.2.8. In situatia in care se dispune radierea agentiei de turism organizatoare ca urmare a falimentului,
calatorul va transmite solicitarea de rambursare a sumelor platite direct societatii de asigurare
in termen de 15 zile lucratoare de la data radierii.
10.2.9. Calatorul are obligatia de a notifica in scris societatii de asigurare prin scrisoare recomandata cu
confirmare de primire despre solicitarea adresata agentiei de turism organizatoare privind
rambursarea sumelor achitate de calator si/sau a costului repatrierii, in termen de maxim 5 zile
lucratoare de la data transmiterii solicitarii prevazute la art. 10.2.7, anexand urmatoarele
documente:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie;
b) confirmarile de primire precizate la art. 10.2.7. si restul confirmarilor de primire,
dupa caz;
c) copiile de pe documentele de plata achitate, cum ar fi chitante, ordine de plata, fara
ca enumerarea sa fie exhaustiva, in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate
de calator;
d) copiile de pe documentele de transport si cazare, dupa caz, in cazul cererilor de
rambursare a costului repatrierii.
14
e) Alte documente solicitate de societatea de asigurare.
10.2.10. In termen de 15 zile lucratoare de la data confirmarii de primire a notificarii facute catre
societatea de asigurari, conform art. 10.2.1. sau 10.2.8. calatorul transmite emitentului
instrumentului de garantare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de
despagubire insotita de documentele justificative care cuprind cel putin urmatoarele:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie;
b) confirmarile de primire precizate la art. 10.2.7. si restul confirmarilor de primire, dupa caz;
c) copiile de pe documentele de plata achitate, cum ar fi chitante, ordine de plata, fara ca
enumerarea sa fie exhaustiva, in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de calator;
d) copiile de pe documentele de transport si cazare, dupa caz, in cazul cererilor de rambursare
a costului repatrierii.
e) Alte documente solicitate de societatea de asigurare.
10.2.11. In cazul in care documentatia prezentata de Beneficiar in vederea obtinerii despagubirii este
incompleta, societatea de asigurare va solicita in scris Calatorului (Beneficiarului) completarea
acesteia, precizand documentele lipsa sau necorespunzatoare.
10.2.12. Despagubirea va fi platita in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii de catre
societatea de asigurare a tuturor documentelor justificative de la calator.
10.2.13. In caz de deces al Beneficiarului, Asiguratorul se obliga sa plateasca despagubirea cuvenita
persoanelor indreptatite, mostenitorilor care isi dovedesc calitatea cu certificatul de mostenitor.
10.2.14. In cazul in care, dupa plata despagubirii, agentia de turism organizatoare plateste sumele
datorate calatorului, calatorul restituie societatii de asigurare despagubirea primita, in termen
de 30 de zile lucratoare de la data primirii de la agentia de turism organizatoare a sumelor
achitate de acesta si/sau a costului repatrierii, dupa caz.
10.2.15. Prin plata despagubirii si in limita acesteia, societatea de asigurare se subroga in toate
drepturile calatorului impotriva agentiei de turism organizatoare si este mandatat expres de
Calator sa foloseasca toate mijloacele legale pentru recuperarea despagubirii platite.
10.2.16. Despagubirea aferenta fiecarui contract privind pachetul de servicii de calatorie sau serviciul
de calatorie asociat nu poate depasi cuantumul sumelor achitate, precum si contravaloarea
cheltuielilor de repatriere.
10.2.17. In cazul in care cuantumul prejudiciilor depaseste, la data producerii evenimentului asigurat,
suma asigurata stabilita prin Polita, indiferent de numarul Beneficiarilor, despagubirile se
acorda, in limita acestei sume, fiecarui Beneficiar, proportional cu raportul dintre suma
asigurata stabilita prin Polita si totalul cuantumului prejudiciilor
10.2.18. Despagubirea se plateste in moneda in care Beneficiarul a achitat contractul privind pachetul
de servicii de calatorie sau serviciul de calatorie asociat. Orice transformare de curs valutar se
va face la cursul de referinta BNR din ziua producerii evenimentului asigurat.
10.2.19. Facultativ, calatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare sau a unui contract
de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui
contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la
destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie. Agentia
recomanda incheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de
anulare. Calatorul se poate informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno,
aceasta putand fi incheiata in agentia de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de
servicii de calatorie, daca Agentia ofera acest tip de serviciu.
10.2.20. Agentia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de
asigurare contractate prin intermediul sau, deoarece acesta este doar intermediar intre calator si
asigurator.
15
11. ANEXELE CONTRACTULUI
11.1. Prezentul contract are urmatoarele Anexe, care sunt parte integranta a acestuia, cu aceasi
valoare juridica:
11.2. notificarea de informare precontractuala;
11.3. voucherul, biletul de odihna/tratament, biletul de excursie, bon de comanda, dupa caz;
11.4. programul de calatorie, dupa caz;
11.5. cataloage/pliante/oferte/alte inscrisuri/etc. ale Ageníei puse la dispozitia calatorului,
in format tiparit sau pe suport electronic.
11.6. anexa privind protectia datelor cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) nr.
679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date.
12. PROCEDURA DE SOLUTIONARE ALTERNATIVA A LITIGIILOR (”SAL”)
12.1. Solutionarea alternativa a litigiilor (”SAL”) reprezinta un mecanism alternativ
sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se ofera posibilitatea de solutionare a litigiilor pe
care le pot avea cu comerciantii, atunci cand se confrunta cu o problema legata de achizitionarea
unui produs sau serviciu.
12.2. Astfel, reclamatiile impotriva comerciantilor sunt prezentate voluntar de catre
consumatori, urmand a fi solutionate intr-un mod independent, impartial, transparent, rapid si
echitabil.
12.3. Directia de solutionare alternativa a litigiilor (Directia SAL) din cadrul Autoritatii
Nationale pentru Protectia Consumatorilor (”ANPC”), are competenta sa solutioneze alternativ
litigii nationale si transfrontaliere izvorate din contractele de vanzari sau din contractele de
prestari servicii incheiate cu un comerciant care desfasoara activitati in Romania, in sectoarele
de activitate in care ANPC este competenta.
12.4. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, si legislatia aplicabila
poate fi consultata aici - http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.
13. DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII
13.1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
13.2. In toate cazurile in care documentele de calatorie, parte integranta a prezentului
contract, cuprind alte prevederi care sunt in neconcordanta cu prevederile prezentului contract,
prevederile acestora vor prevala.
13.3. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face in conformitate cu
prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.
2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate.
13.4. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre
organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor
locale, acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la
altul.
13.5. Calatorul declara ca Agentia, prin Intermediar, l-a informat complet cu privire la
conditiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie in conformitate cu prevederile
Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de
calatorie asociate. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de
calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice,
calatorul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de
comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, in conformitate cu oferta Agentiei.
16
13.6. Calatorul declara ca a fost informat in mod expres de catre Agentie, prin Intermediar,
respectiv a luat la cunostinta si este de acord cu POLITICA DE CONFIDENTIALITATE CU
PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL disponibila si afisata in
Agentie, cat si pe site-ul Agentiei, in contextul intrarii in vigoare a Regulamentului European
privind protectia datelor nr.679/2016 (”GDPR”), si Anexa la prezentul contract. Prin semnarea
contractului, calatorul declara in mod expres si este de acord inclusiv ca datele sale cu caracter
personal sa fie transferate catre parteneri din tari terte, respectiv din afara spatiului european
sau din afara spatiului economic european, doar in scopul realizarii obiectului prezentului
Contract, respectiv in vederea achizitionarii serviciilor de calatorie mentionate in prezentul
contract.
13.7. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila in caz contrar partile inteleg sa se
adreseze instantelor de judecata competente.
13.8. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Agentia de turism intermediara Calatorul
EXIMTUR SRL Reprezentant al Calatorului
actionand in numele si pe seama
Agentiei de turism organizatoare
FIBULA AIR TRAVEL S.R.L.
__________________________________ __________________________________