Cere oferta Cere oferte
Vacante

CONTRACT comercializare pachete servicii calatorie - PROMPTCONTRACT

de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie

Nr....................din..................................
Părțile contractante:

PROMPT SERVICE TRAVEL COMPANY S.R.L. - agenția Cocktail Holidays, cu sediul social în București Sector 1, str. Intrarea Armașului nr.9, Nr. Reg. Com. J40/12083/1994, CUI RO5865038, cont bancar RO22EXIM101000019937RO01, deschis La EXIM BANK, titulara Licenței de turism 561/15.01.2019 pentru agenția Cocktail Holidays, reprezentată prin D-nul. Dan GOICEA, în calitate de Administrator, denumită în continuare Agentia,

Prin SC EXIMTUR SRL cu sediul in localitatea Cluj Napoca , adresa str. Nichita Stanescu nr 16, Nr. Reg. Com J12/1029/1993, CUI RO3553943, titulara a licentei nr. 213 din 2018, telefon 0364803888, fax - e-mail travel@eximtur.ro, reprezentata prin Lucia Nora Morariu, in calitate de Director General

şi

Domnul/Doamna, domiciliat/domiciliată în ……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………........................................................ .........., telefon.............................. , e-mail.......................................... posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria ………. Nr. ……….....…… eliberat/eliberată de …………………..la data de....................................., in calitate de Călător/reprezentant al Călătorului,

au convenit încheierea prezentului contract:

1. Obiectul contractului

1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenție a unuia din următoarele servicii - pachet de servicii de călătorie propriu cu numele de marcă “Cocktail Holidays”sau al altor agenții, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat la prezentul contract şi eliberarea documentelor de plată si călătorie.

2. În cazul în care Agenția are calitatea de agenție de turism Intermediara, conform prevederilor legale in vigoare si contractelor încheiate cu alte agentii de turism Organizatoare, pentru pachetele de servicii de călătorie constituite de către Agenția Organizatoare (alta decât Cocktail Holidays), înscrise in voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie. In aceasta situație, Agenția are calitatea de Intermediar, conform prevederilor legale in vigoare. Pentru aceste tipuri de pachete Organizatorul oferă garanții privind rambursarea tuturor plăților efectuate de către sau pe seama calatorilor, in caz de insolventa. La achiziționarea acestui tip de servicii, Agenția va informa corespunzător calatorul despre aceste garanții, in cadrul Informațiilor precontractuale.3. Servicii contractate: Destinaţia .......................; clasificat la ......*, situat in ..........................., perioada .....................; in regim ............................, bilete avion charter, taxe aeroport, bagaje de mana, bagaje de cala, transferuri aeroport-hotel-aeroport, asistenta in limba romana pe perioada sejurului.
II. Încheierea contractului

2.1. Contractul intră în vigoare la momentul semnării lui de către Călător sau prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii de călătorie inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin telefon sau mijloace electronice și încetează de drept la data finalizării prestarii efective a pachetului de servicii de calatorie inscris in documentele de calatorie.

2.2. În cazul pachetelor de servicii de calatorie achiziționate la distanta, se considera acceptare a conditiilor contractuale următoarele:

a) exprimarea acordului calatorului prin transmiterea catre Agenție a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarata de calator ca adresa de corespondenta/contact;

b) exprimarea acordului verbal, în urma conversației telefonice dintre Calator si un reprezentant al Agentiei, cu condiția ca aceasta conversație sa fi fost înregistrată cu acordul Călătorului;

c) Exprimarea acordului/acceptului prin achitarea de catre Calator a contravalorii pachetului de servicii de călătorie in baza facturii emise de Agenție.

III. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA

3.1.  a) Prețul contractului este de .............. RON și cuprinde costul serviciilor efective, comisionul Agenției și TVA. Dacă prețul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în in anexele la contract alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziție Călătorului, site-ul Agenției, alte mijloace de comunicare electronică și/sau pe factură.

b) În situaţia contractării serviciilor în regim Early-booking, reducerea acordată Călătorului este cea inclusă în pachet, iar procentul precizat se aplică numai tarifelor de cazare. În acest caz, orice modificare a contractului solicitată de către Călător are drept consecinţă anularea rezervării, cu penalizările aferente, şi efectuarea unei alte rezervări la preţul şi condiţiile existente la acel moment.

c) Nerespectarea obligaţiilor de plată aferente rezervărilor de tip Early-booking are ca şi consecinţă pierderea procentului de reducere aplicat iniţial şi modificarea preţului pachetului de servicii conform ofertei standard.

d) Agenția nu are obligatia de a imbarca si de a acorda servicii calatorilor in cazul in care acestia nu au achitat in intregime contravaloarea serviciilor achizitionate.

3.2. Modalități de plată:

3.2.1. La încheierea contractului se percepe un avans de ............. RON din prețul contractului, diferenţa în cuantum de ……...RON urmând a fi achitată până la data de .................

3.2.2. În cazul în care anterior încheierii contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face astfel:

a) pentru serviciile de călătorie care necesită confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plată comunicate de Agenție în scris sau alte mijloace de comunicare;

b) pentruserviciiledecălătoriecarenunecesităconfirmaredinparteaprestatorilor, dupăcumurmează: - 40% din preţul pachetului în momentul înscrierii;
- 60% din preţul pachetului cu minim 180 de zile înaintea plecării.

c) Fac excepţie de la art. 3.2.2. lit. a) şi b), programele valorificate/contractate care au propriile reguli şi/sau condiţii referitoare la plată cum ar fi, dar fără a se limita la Early-booking, seniori etc.

3.3. Plata serviciilor de călătorie externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, în valuta specificată în contract sau în RON la cursul de referință al BNR din ziua emiterii facturii la care se va adăuga un procent de 2%.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AGENȚIEI

1. Agenția își rezerva dreptul de a modifica unilateral clauzele prezentului contract și are obligația să informeze Călătorul cu cel puțin 20 zile înainte de data plecării.
Agenția va informa Călătorul, fără întârzieri nejustificate si într-un mod clar, inteligibil si bine evidențiat, cu privire la: orice modificare propusa, impactul acesteia asupra prețului, termenul acordat Călătorului pentrua lua odecizie, consecințalipsei răspunsului Călătorului in termenul acordat si, eventual,pachetul de substituție oferit si prețul acestuia.

2. Agenția poate să modifice prețul contractului, în sensul majorării sau micșorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variațiilor costurilor de transport, ale taxelor sau comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse in contract impuse de terțe părți care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi, ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării și nu depășesc 8%.

Daca creșterea prețului depășește 8% din prețul total al pachetului, Călătorul are opțiunea fie de a accepta modificarea propusa, fie de a decide încetarea contractului, fără a plăti vreo penalitate de încetare. Dacă prețul nu depășește 8% din prețul total al pachetului și Călătorul decide încetarea Contractului, acesta este obligat la plata de penalități conform art.VI.

Orice creștere de preț este posibilă doar ulterior trimiterii de către Agenție către Călător a unei notificări clare si inteligibile in acest sens, însoțită de o justificare a creșterii respective.

3. În cazul în care, după începerea călătoriei, o parte importantă din serviciile prevăzute în contract nu este realizată sau Agenția constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

a) să ofere Călătorului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei fără majorarea prețului, respectiv serviciile oferite să fie, pe cat posibil, echivalente sau de mai buna calitate decât cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care întoarcerea Călătorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. In cazul schimbării cazării, se considera a fi serviciu alternativ corespunzător pentru continuarea derulării pachetului oferirea cazării in aceeași locație, in cea mai apropiata varianta fata de cea inițială;

b) să restituie Călătorului sumele ce reprezintă diferența dintre serviciile achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei. In cazul in care serviciile alternative propuse au drept consecință un pachet de o

calitate mai scăzută decât cea specificata in contractul privind pachetul de servicii de călătorie, Agenția acorda calatorului o reducere adecvata a prețului. Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit in contractul privind pachetul de servicii de călătorie sau reducerea de preț acordata este inadecvata;

c) în cazul în care nu pot fi oferite Călătorului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motiveîntemeiate,să asigurefără costurisuplimentaretransportulretural Călătorului la loculde plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate. In măsura in care este imposibil să se asigure întoarcerea Călătorului astfel cum s-a convenit prin contract din cauza unor circumstanțe inevitabile si extraordinare, Agenția suporta costul cazării necesare, pe cat posibil de categorie echivalenta, pentru o perioada care nu depășește trei nopți pe calator.

Părţile convin ca sensul expresiei „o parte importanta din serviciile de Călătorie” este aceea potrivit căreia servicii cu o valoare mai mare decât jumătate din valoarea prezentului contract nu poate fi prestata, din cauze obiective.

4. Agenția este răspunzătoarepentrubunaexecutare atuturorserviciilorde călătorieincluse incontract, cu excepția următoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează Călătorului;

b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenția, nici prestatorii de servicii nuleputeauprevedeasauevita (modificări deorarsaudeitinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).

5. Agenția are obligația să furnizeze înscris Călătorului sauprinoricemijloace de comunicare electronice convenite în scris cu Călătorul (e-mail, fax, sms etc.), cu minim 3 zile înainte de dataplecării, următoarele informații:

a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de Călător în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract.

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresa de email ale reprezentanţei locale a Agenției şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea Agenției şi/sau a detailistului;

c) pentru călătoriile minorilor neînsoțiți de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;

d) denumirea entității responsabile de protecție in caz de insolvență si datele de contact ale acesteia, inclusiv sediul social, si, după caz, denumirea autorității competente desemnate de statul membru in cauză in scopul respectiv si datele de contact ale acesteia;

e) informații privind procedurile interne de soluționare a reclamațiilor, precum si privind mecanismele de soluționare alternativă a litigiilor;

f) informații privind dreptul Călător la transferul contractului către o altă persoană și, în cazul transferului, costurile efective generate de acesta;g) chitanțele, bonurile si biletele necesare, informații privind ora programat a plecării si, după caz, termenul-limita pentru înregistrare, precum si orele programate ale opririlor intermediare, ale legăturilor de transport si ale sosirii.

6. Conform legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, Societatea PROMPT SERVICE TRAVEL COMPANY SRL prelucrează datele cu caracter personal ale turiștilor (respectiv nume, prenume, data nașterii, adresa, CNP, nr. de telefon, alte date de identificare necesare asigurării serviciilor), manual sau prin mijloace automatizate, destinate partenerilor contractuali, necesare prestării serviciilor solicitate (transport, servicii de cazare si masa, asigurări medicale, excursii opționale si alte servicii solicitate). Turiștii sunt obligați să furnizeze datele menţionate anterior, acestea fiind necesare în vederea identificării acestora pentru prestarea serviciilor comandate/solicitate. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Agenție şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: parteneri externi, companii aeriene, companii de transport auto sau naval, după caz (doar celor care colaborează la asigurarea serviciilor comandate).

7. Toate unităţile de cazare şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul.

V. Drepturile şi obligaţiile Călătorului:

1. În cazul în care Călătorul nu poate să participe la călătorie, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenția cu cel puţin 7 zile înaintea datei de plecare, pe un suport durabil. În acest caz, soluția adoptata de Agenție este aceea de a înceta contractul cu Călătorul care cesionează contractul şi de încheia un alt contract cu noul Călător, semnat și de Călătorul cedent, si nu soluția încheierii unui contract de cesiune intre Călătorul cedent si cel cesionar. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul contractului poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Călătorul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili, în mod solidar, la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament, Călătorul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12,00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12,00 a zilei următoare celei înscrise pe bilet. Pentru cazări externe, cazarea se face, de regulă, începând cu ora 14,00 şi se încheie la ora 12,00. Pot exista excepţii de la regulă în funcţie de specificul fiecărui hotel. Agenția are obligația de a informa Călătorul in legătură cu orele de check-in si check-out, înainte de începerea sejurului.

3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 8%, Călătorul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenție a sumelor plătite.

4.1. Călătorul este obligat să comunice Agenției, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. IV pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:

a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.4.2. În cazul în care Călătorul reziliază contractul sau Agentia anulează călătoria înaintea datei de plecare, Călătorul are dreptul:

a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenție;
b) să accepte un pachet de servicii de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;

c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în baza prezentului contract (cu plata daunelor corespunzatoare de la art V 1) .

4.3. În toate cazurile menţionate la articolul 4.2., Călătorul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenția a informat în scris Călătorul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene);
c) anularea s-a făcut din vina Călătorului.

5. Călătorul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care decizia de încetare îi este imputabilă, făcându-se fără să existe culpa Agenției in îndeplinirea obligațiilor contractuale, Călătorul este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Cuantumul despăgubirilor este agreat de parți si este prevăzut la Cap. VI al prezentului Contract.

În cazul în care Călătorul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor (tipul de cameră) sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu o denunțare unilaterala a contractului si va fi urmata de aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv şi de încheierea unui nou contract.

Călătorul declară că acceptă oferta Agenției, așa cum a fost prezentată, aceasta urmând sa facă parte integranta din prezentul contract.

6. Călătoruleste obligat să comunice Agențieinevoiledeasistenţă medicală specialăsaunevoile speciale (sarcină, mobilitate redusă etc.) pentru a fi informat, de exemplu, în legătură cu eventuale condiții speciale privind transportul aerian sau pentru a beneficia de anumite facilități. Neîndeplinirea acestei obligații exonerează Agenția de răspunderea pentru orice daune cauzate de imposibilitatea Călătorului de a beneficia de serviciile achiziționate.

7. Călătorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi orice alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

8. Călătorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (vouchere, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor de călătorie.

9. Călătorul are dreptul sa solicite despăgubiri de la Agentie, ca urmare a neexecutării obligațiilor contractuale a acesteia din urma.10. Pentru daunele materiale cauzate de nerespectarea de către Agentie a serviciilor cuprinse în contract, responsabilitatea acesteia privind despăgubirea Călătorului nu poate depăşi de două ori preţul pachetului de servicii înscris în contract.

11. Călătorul declară că Agenţia l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract sau prinacceptarea pachetelor de servicii, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, Călătorul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii, în conformitate cu oferta Agentiei.

VI. Renunțări, penalizări, despăgubiri:

1. În cazul în care Călătorul renunță din vina sa la pachetul de servicii Călătorice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenției penalizări după cum urmează:

A. Condiții de anulare/penalizări oferta STANDARD

a. 20% din prețul pachetului de servicii/persoana, daca renunțarea se face începând cu data confirmării serviciilor, pana cel târziu cu 30 zile înainte de data începerii sejurului;

b. 50%dinprețulpachetului deservicii/persoana,dacă renunţarea se face în intervalul 29 - 16 zile înainte de data plecării;

c. 80% din prețul pachetului de servicii/persoana, dacă renunțarea se face în intervalul 15 - 7 zile înainte de data plecării;

d. 100% din prețul pachetului de servicii/persoana, dacă renunțarea se face în intervalul de maxim 7 zile înainte de data plecării sau prin neprezentarea la program.

B. Condiții de anulare/penalizări oferta EARLY BOOKING

a) 50% din prețul pachetului daca renunțarea se face din momentul confirmării rezervării si pana cu 60 zile înaintea plecării;

b) 100% din prețul pachetului daca renunțarea se face cu mai puțin de 30 zile înaintea plecării.

Călătorul acceptă faptul că va suporta, în plus față de procentele stabilite la lit.a) și b), orice penalitate impusă/stabilită de furnizorii locali de servicii pentru rezervarea anulată.

În cazul în care Călătorul care a contractat un pachet de servicii cu Agenția și a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în factură/bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenția are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul Călătorului cu reținerea penalizărilor prevăzute la pct. 1.

In situațiaincareanumite produsede călătorie aualtecondițiiderenunțări/penalizări/despăgubiridecât cele din prezentul capitol si care sunt precizate in oferta acceptată de către Călător (programe de Revelion, turism individual, turism intern, croaziere, destinații exotice, sistemele de rezervări etc.), acestea vor fi detaliate printr-un act adițional la prezentul contract.
2. In cazul in care Călătorul renunță la călătorie ca urmare a modificării semnificative a oricăreia dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie sau Agenția nu poate îndeplini cerințele speciale comunicate Călătorului sau propune sa mărească prețul pachetului cu mai mult de 8%, Călătorul are posibilitatea ca, in termen de 3 zile, sa înceteze contractul fără a plăti vreo penalitate de încetare. In acest caz, Agenția va rambursa Călătorului toate plățile efectuate de către sau pe seama acestuia, in maxim 14 zile de la data încetării contractului.

Călătorul poate opta pentru un alt pachet de servicii, daca este posibil, de o calitate echivalentă sau superioară.

3. Călătorul are dreptul sa decidă încetarea contractului, cu cel mult 3 zile anterior începerii executării pachetului, fără aplăti vreo penalitate de încetare, in cazul unor circumstanțe inevitabile siextraordinare care se produc la locul de destinație sau in vecinătatea imediată a acestuia si care afectează in mod semnificativ executarea pachetului, astfel cum s-a convenit la momentul rezervării, sau care afectează semnificativ transportul pasagerilor la destinație (introducerea unei escale in cazul transportului aerian sau schimbarea companiei aeriene/aeronavei nu pot fi invocate ca motive ce afectează transportul). Pentru invocarea circumstanțelor trebuie făcută dovada existenței prin orice mijloace de probă. In acest caz, Călătorul are dreptul la o rambursare completă a oricărei plăți efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despăgubire suplimentară.

4. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizații sindicale, Agenția va face restituiri numai în baza cererilor de renunțare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul legal al organizaţiei sindicale.

5. În cazul în care o reprezentanță diplomatică refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, Călătorului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia. Călătorul va fi informat, in prealabil, in legătură cu cuantumul acestor cheltuieli si cu posibilitatea refuzului vizei.

6. În cazul în care Călătorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, Călătorul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

7. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care Călătorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, ratând in acest mod plecarea), dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau complete sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.

8. Călătorul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii, cu număr de înregistrare sau cu confirmare de primire la Agenția la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

9. Agenția va acorda Călătorului despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract, după o evaluare proprie.

10. Agenția poate înceta contractul si poate oferi Călătorului rambursarea completa a tuturor plăților, dar nu este răspunzătoare pentru plata unor despăgubiri suplimentare, daca:

a) numărulde persoaneînscrise pentruparticipare estemaimic decâtnumărul minimstabilit incontract, având obligația de a-l înștiința pe Călător nu mai târziu de:- 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, in cazul călătoriilor care durează mai mult de șase zile;
- 7 zile înainte de începerea executării pachetului, in cazul călătoriilor care durează intre două si șase zile;
- 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, in cazul călătoriilor care durează mai puțin de doua zile.

b) nu poate executa contractul din cauza unor circumstanțe inevitabile si extraordinare, având obligația de a-l înștiința pe Călător fără întârziere, înainte de începerea executării pachetului.

11. Toate sumele menționate în prezentul capitol se vor reține de către Agenție din avansul sau prețul total al pachetului de servicii achitat de Călător, fără a fi necesară intervenția instanțelor de judecată. În situaţia încaresumele achitatedecătre Călător cutitlude avanssuntmaimici decât cele pecare Agenţia are obligaţia de a le achita colaboratorilor/partenerilor derivând din pachetul de servicii al Călătorului, plata acestora revine în sarcina acestuia.

12. Agenția nu răspunde în situații de grevă, conflicte politice și de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internațional, precum și în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situații care nu sunt imputabile nici unei părți se consideră situații de forță majoră și exonerează Agenția de orice răspundere în condițiile art. 1351 Cod civil.

VI. Clauze speciale:

1. Prin achitarea facturii aferente serviciilor contractate prin prezentul contract, Călătorul confirma ca a luat la cunoștința de condițiile, drepturile si obligațiile din prezentul contract, cat si condițiile generale de călătorie afișate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe roman (MAE) la adresa https://www.mae.ro/node/1533 si specifice fiecărei țări in parte la pagina web https://www.mae.ro/travel-alerts.

2. Agenția recomandă instalarea aplicațiilor specifice dezvoltate de MAE pentru informarea la destinație, cu ajutorul căreia turiștii pot primi toate alertele de călătorie si oricare alta informație necesara desfășurării in siguranța a călătoriei si care se găsesc la https://www.mae.ro/app_cs.

3. In unitățile de cazare nu se garantează asigurarea unui pat matrimonial, precum si poziția camerelor in cadrul unității de cazare, inclusiv camere alăturate, in cazul grupurilor. Acestea vor fi solicitate suplimentar, la cererea expresa a Călătorului in momentul rezervării si vor fi asigurate prin bunăvoința si funcție de disponibilitatea unității de cazare.

VII. Reclamații:

1. În cazul în care Călătorul este nemulțumit de serviciile primite in baza prezentului contract sau in cazul in care constata orice neconformitate cu privire la acestea, are dreptul de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficiențele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii contractat, ce se va transmite prompt atât Agenției, cât şi prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului, transportatorului etc.), cu confirmare de primire.

2. In cazul in care unul din serviciile de călătorie nu se execută in conformitate cu contractul, Agenția are obligația de a remedia neconformitatea, cu excepția unuia dintre următoarele cazuri:

- neconformitatea nu poate fi remediată;

- remedierea implica cheltuielidisproporționate, ținândcont de anvergura neconformitățiisi de valoarea serviciilor de călătorie afectate.

3. Atât Agentia, cât şi prestatorul de servicii vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, Călătorul va depune la sediul Agentiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 2 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, urmând ca, în termen de 15 zile calendaristice, Agenția să comunice Călătorului despăgubirile care i se cuvin, in cazul confirmării deficientelor sesizate de către acesta. In cazul in care Agenția nu remediază neconformitatea (cu excepția cazurilor prevăzute la pct. 2), Călătorul poate face el însuși acest lucru, solicitând, ulterior, rambursarea cheltuielilor necesare.

4. Călătorul nu are dreptul la despăgubiri pentru daune, în cazul in care Agenția dovedește ca neconformitatea apare într-una din următoarele situații:

a) este imputabilă Călătorului;

b) este imputabilă unei terțe părți care nu are legătură cu furnizarea serviciilor de călătorie incluse in contract si este imprevizibilă sau inevitabilă;

c) este cauzata de circumstanțe inevitabile si extraordinare.

VIII. Asigurări:

8.1. Călătorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilității sau falimentului Agenției la la Societatea de Asigurare OMNIASIG cu sediul în Bucuresti. Poliţa de asigurare este afişată pe pagina web a Agenției Poliţa de Asigurare | Cocktail Holidays.

Facultativ, Călătorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare medicală si storno, care să acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenta care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces ori a unui contract de asigurare pentru bagaje. Agenția recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalități de anulare.

8.2. Agenția garantează rambursarea tuturor plăților efectuate de către sau pe seama calatorilor, in măsura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei Agenției. Garanția este efectivă si acoperă costurile previzibile in mod rezonabil. Dacă în prezentul contract este inclus transportul de pasageri, garanția prevăzută la art. 8.1. include repatrierea călătorilor, indiferent dacă executarea pachetului este afectată de insolvența Agenției sau Călătorul se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare sau la locul convenit de părți.

8.3. Valoarea despăgubirii:

8.3.1. În cazul în care călătoria nu a început, valoarea despăgubirii este egală cu valoarea sumelor achitate efectiv de Călător în baza prezentului contract, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenței Agenției.

8.3.2. Dacă în prezentul contract este inclus transportul de pasageri şi Călătorul se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare, din cauza insolvenței Agenției, despăgubirea este egală cu contravaloarea serviciilor de călătorie neprestate Călătorului şi achitate de acesta în baza prezentului contract, la care se adaugă costul repatrierii.


10 
8.3.3. În cazul în care Călătorul a beneficiat de repatriere în condițiile art. 8.2.:

a) nu mai beneficiază de nicio altă despăgubire de la Asigurator, în situația în care repatrierea intervine ca urmare a nerespectării de către Agenție a obligaţiilor contractuale față de partenerii săi;

b) beneficiază de rambursarea contravalorii serviciilor de călătorie neprestate şi achitate de acesta în baza prezentului contract, fără a se scădea cheltuielile cu repatrierea efectuate de Asigurator, în cazul insolvenţei Agenției.

8.3.4. Asiguratorul poate propune Călătorului o ofertă de servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, în condițiile prevăzute de Ordinul nr. 156/2019. În situația în care Călătorul acceptă oferta propusă, acesta nu beneficiază de nicio despăgubire suplimentară.

8.4. Condițiile de despăgubire:

8.4.1. Călătorul va anunța imediat Asiguratorul prin telefon sau fax în cazul în care Agenția aflat în stare de insolvenţă nu efectuează repatrierea sa.

8.4.2. În cazul în care Călătorul solicită Agenției rambursarea sumelor achitate şi/sau a costului repatrierii, acesta transmite documentele justificative, în copie, către Agenție, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire având obligaţia să păstreze documentele justificative, în original.

8.4.3. Călătorul poate solicita Agenției aflat în stare de insolvenţă, rambursarea sumelor achitate de acesta şi/sau a costului repatrierii astfel:

a) în termen de maximum 30 de zile de la data declarării insolvenței Agenției, dacă aceasta a survenit ulterior datei încheierii pachetului neexecutat/executat parţial;

b) în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii executării pachetului în situaţia în care declararea insolvenței este anterioară acesteia.

8.4.4. În situaţia în care se dispune radierea Agenției ca urmare a falimentului, Călătorul va transmite solicitarea de rambursare a sumelor plătite direct Asiguratorului în termen de 15 zile lucrătoare de la data radierii. 8.4.5. În situaţia prevăzută la alin. 8.3.2., Călătorul poate solicita Agenției rambursarea costului repatrierii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile lucrătoare de la data repatrierii.

8.4.6. În termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării conform art. 8.4.3, 8.4.4. sau 8.4.5., după caz, Călătorul notifică în scris Asiguratorul în legătură cu solicitarea adresată Agenției privind rambursarea sumelor achitate de acesta şi/sau a costului repatrierii.

8.4.7. În termen de 15 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării de la art. 8.4.1. sau 8.4.4., după caz, Călătorul transmite Asiguratorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative care cuprind cel puţin următoarele:

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie;

b) confirmările de primire precizate la art. 8.4.2. sau 8.4.5., după caz;


11 
c) copiile documentelor care atesta achitarea serviciilor (de ex. chitanţe, ordine de plată), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de Călător;

d) copiile documentelor de transport şi cazare, după caz, în cazul cererilor de rambursare a costului repatrierii.

8.4.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii de către Asigurator a documentelor justificative de la Călător.

8.4.9. În cazul în care, după plata despăgubirii, Agenția plăteşte sumele datorate Călătorului, acesta restituie Asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii sumelor de la Agenție.

8.5. Agenția nu se face vinovat de eventuala nerespectare a obligațiilor stipulate în polițele de asigurare contractate prin intermediul Agenției, deoarece aceasta este doar intermediar între Călător și asigurator.

IX. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

1. Oferta cuprinzând informațiile precontractuale, conform art. 5 din OG nr. 2/2018;

2. voucher-ul/voucherele pentru serviciile achitate, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, după caz;

3. programul sejurului sau oferta acceptată de către Călător;

4. cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenției puse la dispoziţia Călătorului, în format tipărit sau pe suport electronic.

5. ...................................................................................................................................

X. Comunicări:

Orice comunicare intre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, daca nu este stipulata altfel, trebuie sa fie transmisa in scris, iar o astfel de notificare va fi transmisa prin posta, curier, e-mail (confirmat in scris in toate cazurile) si orice astfel de notificare va deveni efectiva in momentul transmiterii sale, corespunzător următoarelor detalii de contact:

Pentru Agenție: Societatea PROMPT SERVICE TRAVEL COMPANY SRL, Str. Intrarea Armașului nr.9, sector 1, București, e-mail: info@cocktailholidays.ro.

Pentru Călător: ................................................

XI. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1. Datele cu caracter personal ale Călătorului vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date în scopul rezervării/furnizării serviciilor de transportşi/saucazaresolicitate, rezervarea, intermedierea, ofertarea și/saucomercializarea pachetelor de servicii de călătorie, a altor servicii de călătorie, evenimente culturale/sportive sau de altă natură,


12 
servicii de agrement sau călătorii de afaceri, executarea contractelor și indeplinirea obligatiilor legale stabilite in sarcina Agenţiei.

Călătorul va furniza Agenţiei datele personale solicitate şi este de acord cu prelucrarea acestora în scopul derulării şi monitorizării prezentului Contract de către Agenție.

De asemenea, Călătorul, declară că este titular al drepturilor părintești ale copilului/copiilor minori sub 16 ani care îl însoţesc/beneficiar direct sau indirect al serviciilor Agenției și este de acord cu prelucrarea datelor personale ale acestora, după caz.
SEMNĂTURA ………………………..

11.2. Călătorul are dreptul de acces şi de informare privind datele sale personale şi dreptul de a corecta/modifica orice astfel de date, dreptul de opoziţie, precum și dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării, portarea (mutarea) sau ștergerea acestora ori dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere. Pentru întrebări sau cereri cu privire la prelucrarea datelor sale personale, acesta se poate adresa Responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal al Agenției. Datele de contact ale acestuia sunt afișate pe pagina web a Agenției.

11.3. Prelucrarea datelor personale de către Agenție se va face doar prin personalul propriu și accesul este limitat la acele persoane care îndeplinesc, gestionează și monitorizează obligațiile prevăzute în prezentul Contract.

11.4. În vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale ale Agenției unele date cu caracter personal ale Călătorului pot fi transferate către terțe persoane fizice/juridice care prestează serviciile de transport sau de cazare necesare sau alte servicii descrise la pct.11.1, inclusiv în afara Uniunii Europene, după caz, situație în care vor fi luate toate măsurile tehnice rezonabile pentru protejarea acestora. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi puse la dispoziția autorităților/instituțiilor statului român îndreptățite să solicite și, respectiv, să primească astfel de informații.

11.5. Agenția se angajează să adopte măsuri de securitate tehnice şi organizatorice adecvate pentru a:

a) împiedica orice persoană neautorizată să aibă acces la sistemele informatice de prelucrare date cu caracter personal proprii, cum ar fi:

- citire, copiere, modificare sau eliminare a suporturilor de stocare;

- divulgarea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor cu caracter personal stocate;

- utilizarea neautorizată a sistemelor de prelucrare a datelor prin mijloace de transmisie de date.

b) se asigura că utilizatorii săi autorizați pot accesa numai datele cu caracter personal la care se referă dreptul lor de acces;

c) înregistra când şi cui au fost comunicate datele cu caracter personal;

d) se asiguracă, întimpultransmiteriidedate cucaracterpersonal şi altransportului mediilorde stocare, datele nu pot fi citite, copiate sau şterse fără autorizare;


13 
d) delimita zonele de acces astfel încât să nu fie permis accesul persoanelor neautorizate în locații/încăperi unde sunt prelucrate date cu caracter personal.

11.6. Datele cu caracter personal vor fi stocate/arhivate pentru o perioadă de maximum 5 ani în bazele de date sau pentru perioade mai mari, doar în situaţia în care acest lucru este obligatoriu potrivit unor dispoziţii legale.

XII. Dispoziţii finale:

1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, părțile confirmând, prin semnătură faptul ca au primit un exemplar al contractului.

2. Oferta cuprinzând informațiile precontractuale, conform art. 5 din OG nr. 2/2018 nu poate fi modificată in lipsa acordului explicit al părților contractante.

3. Comercializarea pachetelorde servicii Călători ce se va face înconformitate cuprevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor OG nr. 2/2018 si a tuturor reglementarilor în materie sau in legătură cu aceasta.

4. Litigiile apărute între părți se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.

5. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.


 
AgențiaPROMPT SERVICE TRAVEL COMPANY SRLSemnătura,Stampila


 
Călătorul/Reprezentantul Călătorului 
Nume:

Prenume:

Am primit un exemplar din contract și anexele
Sunt de acord să primesc cele mai bune oferte de turism şi informări pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la expirarea prezentului contract.

Sunt de acord
 Semnătura


Nu sunt de acord

Semnătura14